ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จับมือ วช. สวรส. สวทช. มข. เครือข่ายร่วมพัฒนา โมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน “คุณลูก (KhunLook)” พร้อมลงนามความร่วมมือการใช้สิทธิ์ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยหนุนผู้ปกครองเป็นด่านแรก คัดกรองสุขภาพบุตร – หลาน

กระทรวงสาธารณสุข จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการขอใช้สิทธิ์โมไบล์และเว็บ แอปพลิเคชัน “คุณลูก (KhunLook)” ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กับผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน ได้แก่  1) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 2) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 3) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และ 4) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในงานเปิดตัวสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัยฯ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในงาน ณ ห้องประชุมดุสิตธานี อาคารเฉลิมพระเกียรติ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

นพ.พีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กล่าวว่า “พัฒนาการเด็กไทย” ถือเป็นวาระสำคัญร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือคนในครอบครัวจะเป็นหน่วยสำคัญที่สุดที่มีบทบาทในการดูแลบุตรหลานให้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้อย่างแท้จริง โดยปัจจุบันผู้ปกครองจำนวนมาก สามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตและมีสมาร์ทโฟนใช้ในชีวิตประจำวันกันอยู่แล้ว ฉะนั้นการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆ มาใช้อย่างเหมาะสมกับความต้องการในเรื่องต่างๆ รวมทั้งการใช้แอปพลิเคชัน เพื่อการดูแลสุขภาพเด็ก จะเป็นประโยชน์อย่างมากกับการคัดกรองปัญหาสุขภาพและส่งเสริมพัฒนาเด็กไทย  

จึงนำมาสู่การทำงานร่วมกันของหน่วยงานระดับประเทศ 4 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ได้ร่วมพัฒนาเครื่องมือส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยให้ดีขึ้น ภายใต้ “โครงการวิจัยแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาการเด็กไทย” ที่มีการวิจัยพัฒนา โมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า “คุณลูก (KhunLook)” มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กโดยให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ตลอดจนแพทย์และบุคลากรทางสาธารณสุข  มีส่วนร่วมดูแลสุขภาพเด็ก โดยใช้แอปพลิเคชันเป็นเครื่องมือติดตามพัฒนาการ และช่วยในการสื่อสารร่วมกันระหว่างผู้ปกครองกับหน่วยบริการสุขภาพ

นางสาวกุลวดี ศรีพานิชกุลชัย ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สวทช. กล่าวเพิ่มเติมว่า โมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน KhunLook สามารถนำมาประเมินการเจริญเติบโต ส่วนสูง น้ำหนัก ภาวะทางโภชนาการของเด็กได้อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเกิดถึง 19 ปี, ใช้สำรวจพัฒนาการ ตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี, เก็บบันทึกข้อมูลการรับวัคซีน ตั้งแต่แรกเกิดถึง 12 ปี ตลอดจนการดูแลสุขภาพช่องปากและฟัน และเตือนการนัดหมาย รวมทั้ง โปรแกรมยังมีคำแนะนำเบื้องต้นจากแพทย์และทันตแพทย์สำหรับเด็กในแต่ละช่วงวัย และช่วยในการดูแลเด็กโดยทำให้เกิดเข้าใจถึงแนวทางการเลี้ยงดูบุตรหลานได้ ตรงกับหลักการทางการแพทย์ในเบื้องต้นด้วย ซึ่งจะทำให้เด็กได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ และได้รับความร่วมมือจากภาควิชาทันตกรรมสำหรับเด็ก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย กรมอนามัย และสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ โมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน KhunLook ได้มีการเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยบุคลากรในศูนย์เด็กเล็ก หรือบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.khunlook.com,  Apple App Store หรือ Google Play และรองรับการใช้งานสำหรับ iOS 7.0, Android 4.1 เป็นต้นไป และเว็บแอปฯ www.khunlook.com สำหรับทุกระบบ โดยแอปพลิเคชัน KhunLook ที่อยู่ในหมวดการแพทย์ใน Google Play (Android) และอยู่ในหมวด Health & Fitness ใน Apple AppStore (iOS) 

จากการที่เครือข่ายองค์กรทั้ง วช. สวรส. สวทช. และ มข. ผู้ร่วมพัฒนาโมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน KhunLook ได้พัฒนาและทดลองใช้จริงกับหน่วยบริการสุขภาพเด็กมาระยะหนึ่งแล้วนั้น ทางกระทรวงสาธารณสุขมีความมั่นใจว่า แอปพลิเคชัน KhunLook จะเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้เป็นเครื่องมือสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองในการติดตามพัฒนาการของลูก และช่วยคัดกรองความผิดปกติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นร่วมกับเจ้าหน้าที่ ซึ่งแอปพลิเคชัน KhunLook ใช้เกณฑ์ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) และคู่มือประเมินและส่งเสริมพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง (DAIM) ทางกระทรวงสาธารณสุข จึงจัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและการขอใช้สิทธิ์โมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน KhunLook ร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชันดังกล่าว  

ทั้งนี้ ผู้ร่วมพัฒนาแอปพลิเคชัน จะอนุญาตให้กระทรวงสาธารณสุขใช้ลิขสิทธิ์โมไบล์ และเว็บ แอปพลิเคชัน KhunLook และจะมีการพัฒนาแอปพลิเคชันนี้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้นำ แอปพลิเคชัน KhunLook นี้ ไปส่งเสริมให้เกิดการใช้กับประชาชน รวมทั้งร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการคัดกรอง เฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กไทยต่อไป