ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.เปิดตัว “คลินิกหมอครอบครัว” ระยะที่ 1 จำนวน 16 แห่ง ให้ รพศ./รพท.ใน 12 เขตสุขภาพดูแล ภายใน ส.ค. 59 นี้ ตั้งเป้าภายในปี 60 คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีหมอประจำครอบครัวดูแล เน้น “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” พร้อมขยายทั่วประเทศภายในปี 65

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2559) ที่ จ.พระนครศรีอยุธยา นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดโครงการ “คลินิกหมอครอบครัว วัดพระญาติการาม” และให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมอบให้กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ต้องจัดบริการที่เหมาะสมให้ประชาชนทุกคน โดยเฉพาะบริการปฐมภูมิเขตเมืองที่ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการในโรคพื้นฐานทั่วไป ไม่ต้องรอรับบริการในโรงพยาบาลใหญ่ โดยจะดำเนินการในลักษณะกลุ่มบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster) ดูแลแบบองค์รวมทั้งรายบุคคล  และครอบครัวในเขตเมืองให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (รพศ./รพท.) ตั้งหน่วยบริการดูแลประชาชน “คลินิกหมอครอบครัว” ระยะที่ 1 ดำเนินการใน รพศ./รพท. 16 แห่ง 12 เขตสุขภาพ ภายในสิงหาคม 2559 นี้ ภายในปี 2560 ตั้งเป้าให้คนไทย 1 ล้านครอบครัว มีหมอครอบครัวดูแล ด้วย “บริการทุกคน ทุกที่ ทุกอย่าง ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี” ก่อนขยายไปทั่วประเทศ ภายในปี 2565

โดยมีบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค ฟื้นฟูสภาพ รักษาพยาบาล ที่ไม่จำเป็นต้องพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ กำหนดพื้นที่และประชาชนในความรับผิดชอบชัดเจน ดูแลประชากรประมาณ 30,000 คนต่อ 3 ทีม ส่วนเขตชนบทให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ที่อยู่ใกล้กันรวมกันเป็นกลุ่มดูแลประชาชน 30,000 คน ต่อ 3 ทีมเช่นกัน ใช้หลักดูแลความเจ็บป่วยมากกว่าดูแลเฉพาะโรค ด้วยบริการที่ต่อเนื่อง ทั้งกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยง และ กลุ่มป่วย เน้นที่ดูแลเป็น “คน” เป็นการช่วยเติมเต็มระบบบริการปฐมภูมิ ให้ประชาชนคนไทยทุกคนมี ผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพประจำตัว ประจำครอบครัว ที่มีความรู้ด้านสุขภาพ อาจจะเป็นแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และสหวิชาชีพอื่นๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ เป็นการปฏิรูประบบบริการสุขภาพที่รองรับรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องจัดบริการพื้นฐานให้ครอบคลุม ด้วยระบบบริการปฐมภูมิ

สำหรับ จ.พระนครศรีอยุธยา ได้พัฒนาศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเป็นคลินิกหมอครอบครัว 6 แห่ง ให้บริการในเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 5 แห่ง ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัวศูนย์เวชปฏิบัติครอบครัว วัดอินทาราม ป้อมเพชร วัดตึก และสำนักสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในเขตเทศบาลเมืองอโยธยา มี 1 แห่ง ได้แก่ คลินิกหมอครอบครัววัดพระญาติการาม โดยคลินิกหมอครอบครัววัดพระญาติการาม มี รพ.สต.ในเครือข่าย 5 แห่ง รับผิดชอบประชากร 37,344 คน มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 3 คน ทันตแพทย์ 1คน ทันตาภิบาล 5 คน พยาบาลวิชาชีพ 11 คน เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 12 คน แพทย์แผนไทย 10 คน และมีเจ้าหน้าที่การเงิน และลูกจ้าง ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพได้ทุกประเภท โดยมีบริการดังนี้

1.รักษาพยาบาล โรคทั่วไป

2.มีระบบปรึกษาแพทย์เฉพาะทางผ่านระบบสารสนเทศ ทางการแพทย์กับโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

3.จัดระบบปรึกษาและรับ–ส่งต่อผ่านศูนย์ส่งต่อโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา

4.มีการตรวจห้องปฏิบัติการ และรายงานผลทางระบบสารสนเทศ

ผลการดำเนินงาน สามารถตอบสนองความต้องการประชาชนในพื้นที่ด้วย “บริการใกล้บ้านใกล้ใจ” ทำให้ผู้ป่วยในระดับปฐมภูมิ ไปรับบริการที่ คลินิกหมอครอบครัวและ รพ.สต. 5 แห่ง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีผู้ป่วยโรคทั่วไป เข้ารับบริการเฉลี่ยวันละ 154 คน ในคลินิกโรคเรื้อรังสามารถควบคุมเบาหวานให้ได้ตามเกณฑ์ ร้อยละ 51.86 ควบคุมความดันได้ตามเกณฑ์ร้อยละ 50.90 และคะแนนความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ร้อยละ 86.5

นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสหวิชาชีพ ดูแลพื้นที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ประชาชนในพื้นที่จะได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงด้วยหมอประจำตัวและทีมหมอครอบครัว ช่วยลดความแออัดผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ประชาชนเขตเมืองได้รับบริการแบบใกล้บ้านใกล้ใจโดยได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับต่างๆ ผู้นำชุมชน องค์กรเอกชน ที่ให้ความสำคัญ ในนโยบายการพัฒนางานปฐมภูมิเขตเมืองมาอย่างต่อเนื่องจึงมีผลทำให้สามารถเป็นการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิได้อย่างแท้จริงในบริบทเขตเมืองในปัจจุบัน