ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข รับทราบและเห็นชอบแผนการปฏิรูปและขับเคลื่อนระบบการสาธารณสุข 3 ด้าน คือ ระบบสาธารณสุขด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ และด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ

วันที่ 11 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล พลเรือเอกณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฎิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ครั้งที่3/2559 โดยมีผู้แทนกระทรวง หน่วยงานเข้าร่วมประชุม อาทิ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง สปสช. สสส. สช.เป็นต้น

ในวันนี้ได้ที่ประชุมได้รับทราบผลดำเนินการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ที่จะเกิดขึ้นภายใน18 เดือน และแนวทางปฏิรูปต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2561-2565 ประกอบด้วย ผลการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบการสาธารณสุข ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ และด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ

สำหรับผลการขับเคลื่อนและปฏิรูป ด้านระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค แพทย์แผนไทยและศูนย์กลางด้านการแพทย์ ได้ดำเนินการปฏิรูประบบบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญใหม่ ตั้งเป้าภายใน 10 ปีข้างหน้า คนไทยทุกคนจะมีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัวประจำตัวในสัดส่วนที่เหมาะสม  มีหมอครอบครัว 1 ทีมต่อ 10,000 คนดูแลด้วยหลักเวชศาสตร์ครอบครัว เน้น บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี กำหนดยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค การอบรมอาสาสมัครประจำครอบครัว 4 ล้านคนทำหน้าที่ดูแลสุขภาพคนในครอบครัว โดยเฉพาะในครอบครัวที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้พิการ แผนการปฏิรูปบริการการแพทย์แผนไทย อุตสาหกรรมยาไทย และการเตรียมเสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เป็นต้น

ด้านการคลังสุขภาพและประกันสุขภาพ ได้นำเสนอเป้าหมายของการปฏิรูปและการขับเคลื่อนที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า คำนึงถึงความทันเวลา และมีคุณภาพ 

ส่วนด้านการอภิบาลระบบสุขภาพ ได้มีการนำเสนอ 3 เรื่อง คือ 

1.เรื่องการปฏิรูปกำลังคนด้านสุขภาพ มีการกระจายเพียงพออย่างเป็นธรรม มีการวางแผนและระบบข้อมูลกำลังคน การผลิตและพัฒนาคน ระบบการจ้างงาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ 

2.ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์ อยู่ระหว่างจัดทำร่าง พ.ร.บ.การจัดการยาและเวชภัณฑ์ในสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข พ.ศ...... ร่าง พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านยาและเวชภัณฑ์พ.ศ.....  

3.การปฏิรูปด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมีการจัดทำระบบระเบียนสุขภาพส่วนบุคคล