ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“หมอปิยะสกล” แจ้งที่ประชุมบอร์ด สปสช. เผย ศอตช.ได้ทำหนังสือถึง “หมอวินัย” ยืนยันตามคำสั่งนายกฯ การพักงานหมอวินัยตามคำสั่ง ม.44 หมดไปแล้ว ชี้ถือว่าเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว ไม่ปรากฎพบว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสอันจะส่งผลกระทบต่อการบริหารกองทุนบัตรทองแต่อย่างใด แม้หมดวาระแล้ว “หมอวินัย” ก็สามารถใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่มี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม ในวาระแจ้งเพื่อทราบ นพ.ปิยะสกล ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ นพ.วินัย สวัสดิวร อดีตเลขาธิการ สปสช.ได้รับคำสั่ง คสช.ที่ 19/2558 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 44 ให้ไปปฏิบัติราชการในตำแหน่งประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2558 โดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาหรือถูกตั้งกรรมการสอบสวน ซึ่งในระหว่างนี้ นพ.วินัยได้ทำหนังสือชี้แจงและขอความเป็นธรรมไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่เป็นผล กระทั่งหมดวาระดำรงตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 10 เดือน 21 วัน

หลังพ้นวาระการดำรงตำแหน่งเลขาธิการ นพ.วินัย ได้ทำหนังสือขอความเป็นธรรมไปยังนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง โดยระบุว่า คำสั่งดังกล่าวทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดว่าตนเองกระทำการทุจริตต่อหน้าที่ ส่งผลต่อภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ หลังจากนั้น นายกรัฐมนตรีได้เห็นชอบตามข้อเสนอของรองนายกฯ วิษณุ เครืองาม โดยสั่งการให้ ศอตช.ทำหนังสือแจ้ง นพ.วินัย โดย ศอตช.ได้ทำหนังสือที่ ปท. 0030.1/135 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ว่า

“นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าท่านได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งและได้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว การระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งดังกล่าวจึงหมดไปด้วย”

บัดนี้ แม้ว่า นพ.วินัย สวัสดิวร จะหยุดปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเลขาธิการ สปสช.ไประยะหนึ่ง แต่ก็ถือว่าเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว และไม่ปรากฏพบว่ามีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสอันจะส่งผลกระทบต่อกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแต่อย่างใด และแม้ว่าจะหมดวาระลงแล้ว นพ.วินัย ยังสามารถใช้ความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่ ให้เป็นประโยชน์กับประเทศชาติต่อไป

ทั้งนี้มีรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2559 นพ.วินัย ได้ทำหนังสือถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอความเป็นธรรมยกเลิกคำสั่ง ต่อมาวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ได้เรียนแจ้งในหนังสือฉบับดังกล่าวถึง พล.อ.ประยุทธ์ ว่า “รายนี้ถูกพักงานแต่ต่อมาครบวาระและพ้นตำแหน่งแล้ว การพักงานจึงหมดไปโดยอัตโนมัติ ผมจะให้ ศอตช.ออกหนังสือแจ้งเจ้าตัวต่อไป” ซึ่งวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 พล.อ.ประยุทธ์ ก็ได้เขียนระบุในหนังสือฉบับดังกล่าวว่า “ดำเนินการตามเสนอของรองวิษณุ”

ต่อมาวันที่ 31 สิงหาคม 2559 ก็ได้มีหนังสือจาก พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา ประธานศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ถึง นพ.วินัย ระบุว่า “นายกรัฐมนตรีพิจารณาเห็นว่าท่านได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งและได้พ้นจากตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติแล้ว การระงับการปฏิบัติราชการในตำแหน่งดังกล่าวจึงหมดไปด้วย”