ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณ 371 ล้านบาท ใช้ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิ รวมทั้งสร้างคลินิกหมอครอบครัว ซึ่งระยะแรกดำเนินการในพื้นที่ 16 จังหวัด ตั้งเป้าภายใน 10 ปี จะมีคลินิกหมอครอบครัวในทุกจังหวัด 2,200 แห่ง และมีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 ทีม

พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2559 ว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบบริการสุขภาพ เน้นป้องกันโรคมากกว่ารอป่วย ให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ อย่างทั่วถึง เท่าเทียม 

โดยในปี 2559 นี้ ได้สนับสนุนงบประมาณรวม 371,487,200 บาท เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ (Primary Care Cluster: PCC) โดยใช้ในการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ และการจัดซื้อเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการทำงานในคลินิกหมอครอบครัวใน 16 จังหวัดต้นแบบ พัฒนารูปแบบการจัดบริการและสร้างคลินิกหมอครอบครัวใน 8 จังหวัด

พล.ร.อ.ณรงค์ กล่าวว่า ในการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิรองรับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2560-2569) ซึ่งจากการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานที่จังหวัดขอนแก่น และตรัง พบว่ามีการจัดบริการที่เป็นรูปธรรม ประชาชนพึงพอใจ และในวันที่ 13 ตุลาคมนี้จะไปตรวจเยี่ยมการทำงานที่ รพ.สารภี จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลชุมชนต้นแบบดำเนินการในเรื่องคลินิกหมอครอบครัวของภาคเหนือ

นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ในปี 2559 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เชื่อมโยงระบบบริการสุขภาพจากชุมชนสู่คลินิกหมอครอบครัวถึงโรงพยาบาลแม่ข่าย พัฒนาทีมหมอครอบครัว มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมทำงานกับสหวิชาชีพ ดูแลสร้างเสริมสุขภาพถึงครัวเรือนเสมือนเป็นญาติ ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ฟื้นฟูสภาพ การป้องกันควบคุมโรค มีระบบการรับส่งต่อ เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ลดป่วย ลดตายจากโรคที่ป้องกันได้

ผลการดำเนินงานขณะนี้ คืบหน้าตามแผนที่วางไว้ มีคลินิกหมอครอบครัว ให้บริการใน 16 จังหวัด จำนวน 16 แห่ง 1 ทีมดูแลประชาชน 10,000 คน รวม 48 ทีม มีแพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 292 คน

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดประชุมชี้แจงนโยบายและแนวทางการดำเนินงานแก่บุคลากรทั่วประเทศ และลงนามความร่วมมือการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านเวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อรองรับระบบบริการปฐมภูมิกับราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งเตรียมแนวทางในการธำรงรักษากำลังคนไว้ในระบบ ตั้งเป้าภายใน 10 ปี จะมีคลินิกหมอครอบครัวในทุกจังหวัด 2,200 แห่ง และมีทีมหมอครอบครัวที่มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว 6,500 ทีม