ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ มอบสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เสนอเรื่องการดำเนินการ EMCO และการจ่ายเงินของ 3 กองทุนสุขภาพ เข้า ครม.โดยเร็ว เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตได้รับการดูแลรักษาอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาล

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน (กพฉ.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุม กพฉ.ได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ (EMCO) ซึ่งในระยะที่ผ่านมา กพฉ.ได้เห็นชอบแนวทางการปฏิบัติในการคุ้มครองสิทธิผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ตามนโยบายเจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาทุกที่ ดีทุกสิทธิ์ (EMCO) กรณีการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเอกชนนอกคู่สัญญา 3 กองทุน รวมทั้งการกำหนดราคากลางในการเบิกจ่าย (Fee Schedule) ของ 3 กองทุนสุขภาพแล้ว

ในวันนี้ กพฉ.ได้มีมติให้เร่งรัดการดำเนินงานดังกล่าว เพื่อให้ผู้ป่วยฉุกเฉินได้รับบริการในนาทีวิกฤตชีวิตอย่างรวดเร็ว สะดวก โดยไม่ต้องกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา ได้ให้ 3 กองทุนสุขภาพ นำเรื่องการกำหนดราคากลางดังกล่าวเข้าสู่ที่ประชุมของแต่ละกองทุนพิจารณาโดยเร็ว ขณะเดียวกัน ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินการ EMCO และการจ่ายเงินของ 3 กองทุนสุขภาพ มีสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ทำหน้าที่สำรองจ่ายแก่ รพ.เอกชนก่อน และเบิกจ่ายคืนจากกองทุนตามสิทธิของผู้ป่วยภายใน 30 วัน ซึ่งที่ผ่านมาสามารถดำเนินการได้เกือบ 100 %

สำหรับการสรรหาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งจะครบวาระการดำรงตำแหน่งวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 จะเปิดรับสมัครเพื่อคัดเลือกเลขาธิการ สพฉ. คนใหม่ 1 –11 พฤศจิกายน 2559 โดย กพฉ.จะพิจารณาคัดเลือกแต่งตั้งเลขาธิการ สพฉ. ในที่ประชุม กพฉ. วันที่ 18 มกราคม 2560