ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.ประกาศให้การรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐาน HA 8 แห่ง ทั้ง รพ.รัฐ และเอกชน

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 คณะอนุกรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้พิจารณาผลการเยี่ยมสำรวจของสถานพยาบาลและได้เห็นชอบให้การรับรองกระบวนการคุณภาพของสถานพยาบาล จำนวน 8 แห่ง ซึ่งโรงพยาบาลที่จะได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพตามมาตรฐาน HA จะต้องมีกิจกรรมหลัก 3 ขั้นตอน คือ การพัฒนาคุณภาพ, การประเมินคุณภาพ และการรับรองคุณภาพ หากโรงพยาบาลได้มีการดำเนินการพัฒนาคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของมาตรฐานที่กำหนดไว้ ก็จะได้รับการรับรองจากสถาบัน

โดยมีสถานพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ ระยะเวลา 2 ปี 2 แห่ง ดังนี้

1.รพ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

2.รพ.บางประกอก กรุงเทพมหานคร

สถานพยาบาลที่ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ระยะเวลา 3 ปี 6 แห่ง ดังนี้

1.รพ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร

2.รพ.สมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

3.รพ.พระมงกุฎเกล้า กรุงเทพมหานคร

4.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ จ.ชลบุรี

5.ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

6.รพ.นนทเวช จังหวัดนนทบุรี