ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมช.สาธารณสุข  มอบนโยบาย สรพ. ย้ำมาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ และพร้อมที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ แม้บุคลากรไม่มาก แต่เชื่อศักยภาพองค์กร

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เข้ามอบนโยบายและทิศทางขับเคลื่อนงานตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ต่อคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และตรวจเยี่ยมชมสถาบันฯ โดยมี ศาสตราจารย์ประสิทธิ  วัฒนาภา ประธานกรรมการสถาบัน  พร้อมด้วยคณะกรรมการสถาบันและแพทย์หญิงปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้อำนวยการสถาบัน เจ้าหน้าที่สถาบันให้การต้อนรับ โดยได้รับฟังการบรรยายสรุปบทบาทภารกิจและผลงานที่ผ่านมาของ สรพ. ขณะเดียวกัน ยังได้กล่าวมอบนโยบายและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานร่วมกับคณะกรรมการ สรพ. 

นายสันติ  กล่าวว่า ตนมีโอกาสร่วมงานกับ สรพ. ครั้งแรก ในงานวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยโลก เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา รวมถึงได้มีโอกาสสื่อสารเจตนาและความตั้งใจที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนงานของกระทรวงสาธารณสุขในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะเรื่องยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายด้านความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรและประชาชนในระยะที่ 2 ขณะเดียวกัน จากการรับชมการนำเสนอบทบาทหน้าที่และผลการดำเนินการต่าง ๆ ของ สรพ. ก็ยิ่งเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของ สรพ. ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทยให้มีคุณภาพและปลอดภัยสำหรับประชาชน ซึ่งตนในฐานะที่ได้รับมอบหมายจาก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้กำกับดูแล สรพ. จึงมีความยินดีที่จะให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของ สรพ. ในภารกิจที่สำคัญต่าง ๆ ตามวาระและโอกาสที่เหมาะสม

รมช.สาธารณสุข กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการเข้าถึงบริการของประชาชนมีความหลากหลาย ทั้งระบบบริการปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ รวมถึงความก้าวหน้าทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทำให้ระบบบริการสุขภาพในปัจจุบันมีการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายดังกล่าว ซึ่งมาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับบริการ

“แม้ สรพ. จะมีบุคลากรไม่มาก แต่เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ มีผู้นำและทีมงานที่มีความรู้ความสามารถ  เชื่อมั่นว่ามาตรฐานและการรับรองคุณภาพสถานพยาบาล จะเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ภายใต้ข้อจำกัดของทรัพยากรบุคคล ภาระงาน และความคาดหวังของประชาชนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการรับบริการ  และเป็นหลักประกันให้แก่พี่น้องประชาชนให้ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐาน" นายสันติ กล่าว