สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

 • สรพ. เผยการผ่านการประเมินรับรองจาก IEEA เป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลของประเทศไทย
  2021-09-04 16:44
 • HA คือ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมวงการสาธารณสุข ที่เกิดขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมอื่น เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ
  2018-03-18 09:33
 • จากอัตราการผ่าท้องคลอดของหญิงไทยสูงเป็นอันดับ 2 ของเอเชีย รองจากประเทศจีน ทั้งยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย” ในฐานะองค์กรวิชาชีพแพทย์ที่เกี่ยวข้อง จึงเดินหน้ารณรงค์เพื่อให้หญิงไทย “ลดการผ่าท้องคลอดที่ไม่จำเป็น” เพื่อความปลอดภัยและป้องกันผลกระทบทางสุขภาพระยะสั้นและระยะยาว ทั้งผู้เป็นแม่และทารกที่คลอดออกมา
  2018-02-10 15:09
 • ประธานราชวิทยาลัยสูติฯ รณรงค์เว็บไซต์ Change.org เรียกร้องไปยัง สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ควบคุมมาตรฐานให้ รพ.ทุกแห่งทั่วประเทศลดการ “ผ่าคลอด” ที่ไม่จำเป็น
  2018-01-25 22:12
 • “นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี” ผอ.สรพ.คนใหม่ เผยทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล จะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมยุค 4.0 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งในส่วนผู้ป่วยและบุคลากรที่ให้บริการ
  2017-11-16 16:04
 • กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/กรมวิชาการ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเอชเอ ขั้น 3 ครบทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 
  2017-03-19 15:22
 • สรพ.ช่วยโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยการขยายระยะเวลาในการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลอีก 1 ปี ลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจ รพช.ที่มีประชากรสิทธิ UC ไม่เกิน 20,000 คน ให้เก็บในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560
  2017-01-12 11:03
 • สรพ.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้เยี่ยมสำรวจการรับรองเครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด (Provincial Network Certification) โรงพยาบาลในพื้นที่จะต้องคำนึงถึงการประสานงาน การส่งต่อผู้ป่วย การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การเรียนรู้ร่วมกันภายในเครือข่ายบริการ การใช้ประโยชน์ของทรัพยากรที่อยู่ในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย  
  2016-11-16 21:54
 • จากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 17 จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี ในเวทีเสวนามีการบรรยายหัวข้อ "การวิจัยด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผู้ป่วย" (Quality and Patient Safety Research) ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัย อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขของประเทศไทยต่อไปนั้น
  2016-04-01 14:08
 • สธ.เผย รพ.ทุกสังกัดทั้งรัฐและเอกชน 761 แห่ง หรือ 57% ผ่านคุณภาพสถานพยาบาลมาตรฐาน HA ตั้งเป้าให้ รพ.ทั้ง 1,323 แห่ง พัฒนาให้ผ่านมาตรฐานทั้งหมด เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าจะได้รับบริการที่ดี มีความปลอดภัย
  2016-03-09 17:32
 • สรพ.จับมือสถาบันการศึกษาและองค์วิชาชีพกว่า 133 แห่ง เดินหน้าขับเคลื่อนหลักสูตรความปลอดภัยผู้ป่วย Patient Safety ของ WHO
  2016-01-07 11:47
 • สรพ.ประกาศผลรับรองคุณภาพ รพ.13 แห่ง เป็น รพ.ที่ได้รับรองกระบวนการคุณภาพระยะเวลา 2 ปี  5 แห่ง คือ รพ.แม่จริม (น่าน) รพ.สว่างอารมณ์ (อุทัยธานี) รพ.ลาดหลุมแก้ว (ปทุมธานี) รพ.เจาะไอร้อง (นราธิวาส) รพ.ยี่งอ (นราธิวาส) และ รพ.ที่ได้รับการต่ออายุรับรองกระบวนการคุณภาพ มีระยะเวลา 3 ปี 8 แห่ง ได้แก่ รพ.แม่สาย (เชียงราย) รพ.เมืองปาน (ลำปาง) รพ.แจ้ห่ม (ลำปาง) รพร.นครไทย (พิษณุโลก) รพ.จักราช (นครราชสีมา) รพ.ควนโดน (สตูล) รพ.ค่ายเม็งราย (เชียงราย) รพ.วิภาราม (กทม.)
  2015-06-12 18:12

Pages