ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.ประกาศคำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล แต่งตั้ง “พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ” เป็นผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ย.2564 เป็นต้นไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นพ.ธีรพล โตพันธานนท์ ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ลงนามคำสั่งเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2564 ในคำสั่งคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ที่ 0149/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2552 และที่เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกอบกับมติคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564

จึงขอแต่งตั้ง “พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ” เป็นผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป

 

*สามารถกดติดตาม และแชร์ข่าวสำนักข่าว Hfocus ที่ https://www.facebook.com/Hfocus.org