ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี” ผอ.สรพ.คนใหม่ เผยทิศทางการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล จะมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการประเมินรับรองแบบเสริมพลัง โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการสุขภาพให้สอดคล้องกับสังคมยุค 4.0 ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความปลอดภัยทั้งในส่วนผู้ป่วยและบุคลากรที่ให้บริการ

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปิดเผยถึงทิศทางในการขับเคลื่อนงานของสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ในโอกาสที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ว่า ภายใน 4 ปีข้างหน้านี้ว่า จะต่อยอดการดำเนินงานจากรากฐานที่ นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล อดีตผู้อำนวยการสถาบันฯ ได้วางไว้เป็นอย่างดี จนทำให้ สรพ.เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน โดยจะเพิ่มความครอบคลุมของโรงพยาบาลที่ผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นปกติ และการรับรองขั้นก้าวหน้า (Advanced HA : AHA) ตลอดจนสร้างเสริมความเข้มแข็งของบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ ผ่านการรับรองระบบสุขภาพระดับอำเภอ (District Health System Accreditation : DHSA)

นอกจากนี้ เพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย สรพ.ได้วางแผนที่จะพัฒนาการประเมินรับรองสถานบริการที่ให้การดูแลผู้สูงอายุด้วย ซึ่งการขับเคลื่อนงานเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายใต้เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพที่มีอยู่ทั้งในระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาประเทศ

และเพื่อเป็นฐานของการประเมินรับรองและการเผยแพร่ความรู้ด้านงานคุณภาพแก่บุคลากรด้านสาธารณสุขและประชาชนผู้สนใจ สรพ.จะมีการสร้างความรู้ใหม่ๆด้านการพัฒนาคุณภาพผ่านงานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาล มีการพัฒนาสื่อการเรียนรู้และช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ผ่าน website ของสถาบัน ซึ่ง สรพ.คาดหวังว่าสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้บุคลากรของโรงพยาบาลมีศักยภาพในการพัฒนาคุณภาพงานในระดับที่สูงขึ้น ในขณะเดียวกัน ก็จะช่วยให้สังคมเข้าใจถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพที่สถานพยาบาลทั้งหลายกำลังดำเนินการอยู่

นพ.กิตตินันท์ กล่าวต่อว่า ในระยะยาว สรพ.จะส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มีการพัฒนาคุณภาพและความปลอดภัยในงานบริการอย่างต่อเนื่อง โดยชุมชนและสังคมที่โรงพยาบาลให้การดูแลได้รับรู้ถึงความมุ่งมั่นนี้ และเข้ามาช่วยสนับสนุนการพัฒนาโรงพยาบาล เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย

สำหรับประวัติของ นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี เกิดเมื่อปี 2504 ที่กรุงเทพมหานคร สำเร็จการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อปี 2528 และ Master of Environmental Science, Monash University, Australia เมื่อปี 2536

ประวัติการทำงาน เคยเป็น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัย จังหวัดแพร่, ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่, รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) และรองผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) ก่อนจะได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผอ.สรพ.คนใหม่ แทน นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ที่ลาออกก่อนครบวาระ