ถอดบทเรียน รพ.มาตรฐาน HA เชียงราย ความสำเร็จเวชศาสตร์ฉุกเฉินระดับจังหวัด

Sat, 2019-01-26 12:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สรพ.ลงพื้นที่เชียงราย ถอดบทเรียน รพ.คุณภาพมาตรฐาน HA ตามรอยระบบการจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ด้าน “รอง ผอ.รพ.เชียงรายฯ” เผยหัวใจความสำเร็จ "คน-สถานที่-ตัวระบบรองรับสถานการณ์" ต้องพร้อมลุยพัฒนางานภาวะฉุกเฉินอย่างต่อเนื่อง สร้างเครือข่ายความปลอดภัยคลอบคลุมพื้นที่ล้านนา เชียงราย-พะเยา ทันสมัยที่สุดในประเทศด้วยระบบ AOC ติดตั้งในรถพยาบาลชุมชนทุกคัน ช่วยส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉิน ที่สามารถดูแลทำการรักษาตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มโอกาสรอดชีวิตปลอดภัยสูงสุด

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 24-25 มกราคม 2562 สถาบันรับรองคุณภาพและสถานพยาบาล (องค์กรมหาชน) หรือ สรพ.นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย ได้แก่ โรงพยาบาลแม่สาย และโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เพื่อศึกษาดูงานโรงพยาบาลที่ผ่านการประเมินและรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้มีการพัฒนาระบบการส่งต่อผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉิน หรือการจัดการเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ที่เป็นระบบที่เอื้อต่อความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นอย่างดียิ่ง

โดยโรงพยาบาลทั้ง 2 แห่งนี้ ผ่านการประเมินและรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA จาก สรพ.แล้ว ทั้งสามารถบริหารจัดการงานในด้านต่างๆ ได้ดี ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีระบบการจัดการผู้ป่วยฉุกเฉินได้อย่างมีระบบ เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยเฉพาะในกรณีของโค้ชและนักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่า 13 คน ที่ทำให้เห็นถึงการเตรียมความพร้อมในการส่งต่อผู้ป่วยฉุกเฉินในภาวะเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ ส่งผลให้น้องๆ ทีมหมูป่าและโค้ชได้รับการส่งต่อและเข้ารับการรักษาอย่างรวดเร็วและทันท่วงที

ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล กล่าวต่อว่า ประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA ทั้งสิ้น 782 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.04 ของโรงพยาบาลทั้งหมด เป็นโรงพยาบาลภาครัฐ 699 แห่ง และภาคเอกชน 83 แห่ง โดยเปอร์เซ็นต์การรับรองประกอบด้วย ประเภทโรงพยาบาลชุมชนร้อยละ 77.85 โรงพยาบาลทั่วไป ร้อยละ 88.54 โรงพยาบาลศูนย์ ร้อยละ 87.88 โรงพยาบาลรัฐอื่นๆ ในสังกัด สธ.ร้อยละ 73.44 โรงเรียนแพทย์/โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย ร้อยละ 92.31 ขั้น 3 รวมโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองขั้นก้าวหน้ากรุงเทพมหานครสังกัด กทม.ร้อยละ 87.50

นพ.ศิริศักดิ์ นันทะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลแม่สาย จ.เชียงราย กล่าวว่า โรงพยาบาลมีขนาดกว่า 100 เตียง ให้บริการผู้ป่วยทั้งชาวไทยและผู้รับบริการจากประเทศเพื่อนบ้าน มุ่งเน้นเรื่องการควบคุมโรคติดต่อชายแดนตามยุทธศาสตร์ของ อ.แม่สาย ซึ่งมี 3 โรค ประกอบด้วย HIV, วัณโรค และไข้เลือดออก ทั้งนี้ทางโรงพยาบาลได้มีการประสานงานระหว่างต่างประเทศเพื่อสร้างระบบการรักษา ระบบการควบคุม และระบบการส่งต่อผู้ป่วย ส่วนใหญ่ทางโรงพยาบาลใช้ระบบการส่งต่อระหว่างประเทศ หากคนไข้หนักจะส่งไปโรงพยาบาลเชียงราย หรือส่งต่อระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาลจังหวัด ซึ่งขณะนี้ได้พัฒนาระบบส่งต่ออย่างต่อเนื่องจนเป็นระบบมาตรฐาน

นพ.วัชรพงษ์ คำหล้า รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า กระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงพยาบาลเชียงรายอยู่ภายใต้กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการภายใต้มาตรฐานในระบบ HA โดยมีโรงพยาบาลในสังกัด18 แห่ง ผ่านโรงพยาบาลมาตรฐาน HA ขั้น 3 จำนวน 17 แห่ง และอีก 1 แห่ง คือ โรงพยาบาลดอยหลวง โดยโรงพยาบาลเชียงรายฯ เป็นศูนย์พี่เลี้ยงใหญ่ทางด้านวิชาการ เชื่อมข้อมูลโดยตรงกับ สรพ. และโรงพยาบาลในสังกัด สร้างกิจกรรมการเรียนรู้ กระตุ้น ย่อยข้อมูลสื่อสาร สรพ.จากตำราวิชาการกำกับหลักสูตรรายงานผลเข้าสู่โรงพยาบาล และเป็นพี่เลี้ยงช่วยส่งผลงาน HA ฟอรั่มประจำปี มาสู่การทำความเข้าใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่เข้าใจง่ายและนำไปใช้ในการทำงานได้โดยตรง โดยมีการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อมีการร้องขอ เช่น โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กซึ่ งในส่วนนี้จะทำหน้าที่ในการดูแลเพื่อให้เกิดพลังและไม่รู้สึกถูกทอดทิ้งเพื่อการบริการได้มีคุณภาพ ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนซึ่งศูนย์ HACC ยังดูแลรวมทั้งจังหวัดพะเยาด้วย

ด้าน นพ.สมศักดิ์ อุทัยพิบูลย์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวถึงการถอดบทเรียนระบบการรับส่งต่อผู้ป่วยภาวะฉุกเฉินให้มีประสิทธิภาพว่า ต้องเตรียมความพร้อม คน สถานที่ ตัวระบบรองรับสถานการณ์ รวมทั้งเป็นการทำงานร่วมมือกันอย่างบูรณาการของหลายทีม ไม่ว่าจะเป็น ทีม แพทย์ พยาบาล ตำรวจ ทหาร และเจ้าหน้าที่แต่ละภาคส่วน มิใช่แค่บุคลากรด้าน สธ.เพียงอย่างเดียวในการดำเนินการภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน

นพ.สมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ถือเป็น รพ.ศูนย์ที่ดูแลทั้งจังหวัด ขณะเดียวกันในพื้นที่ เชียงราย พะเยา โดยขณะนี้มีระบบศูนย์ AOC หรือระบบบริหารจัดการพยาบาลแบบรวมศูนย์ (Ambulance Operation Center) ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการสรุปถอดบทเรียนปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะปัญหาการรีเฟอร์ส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่ จ.เชียงราย พะเยา ประกอบกับเป็นช่วงที่พี่ตูน บอดี้แสลม ได้บริจาคเงินสำหรับซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ จึงนำงบประมาณตรงนั้น มาติดตั้งระบบ AOC ซึ่งกรณีฉุกเฉินหมูป่า 13 ชีวิตก็ดำเนินการโดยผ่านระบบศูนย์ AOC เช่นกัน ซึ่งมีระบบพร้อมคอยช่วยเหลือเด็กๆ และได้ส่งอาการไปยังศูนย์ AOC รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อประเมินอาการและเตรียมรับมือล่วงหน้า และถือเป็นกรณีศึกษาสำคัญจากเคสหมูป่าที่เราได้ดำเนินการปฏิบัติระบบศูนย์ AOCของโรงพยาบาล

"เราติดตั้งระบบ AOC ในรถพยาบาลชุมชนในจังหวัดเชียงราย และในล็อต 2 จะมีการติดตั้งในรถพยาบาลชุมชนของจังหวัดพะเยาด้วยทั้งจังหวัดเช่นเดียวกัน ซึ่งภายในรถจะมีระบบกล้องผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ติดต่อกับศูนย์ AOC ที่ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ซึ่งสามารถเห็นภาพผู้ป่วย ตั้งแต่ต้นทาง จนถึงปลายทาง ทั้งอาการของผู้ป่วย ก็จะมีทีมปรึกษา ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ในรถให้สามารถดำเนินการแก้ไขได้ทันทีเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอย่างรวดเร็วที่สุดผ่านระบบสื่อสารด้วยภาพและเสียงแบบเรียลไทม์ ซึ่งสามารถเตรียมการรักษา ได้ถูกต้องทันท่วงที รวมทั้งเราสามารถควบคุม ติดตาม การขับรถของพนักงานขับรถได้ เช่นความเร็ว ซึ่งถือเป็นระบบที่ทันสมัยและเพื่อสร้างความปลอดภัย โอกาสรอดชีวิตให้กับผู้ป่วยได้มากที่สุด" นพ.สมศักดิ์ ระบุ

Comments

Submitted by เรื่องเล่า HA HA on
เห็นข่าวนี้ นึกถึงเมื่อไม่กี่ปีก่อน ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง วันหนึ่งมีอาจารย์จากทีม HA มาตรวจเยี่ยมที่โรงพยาบาลและพวกเราลองทำการซักซ้อมก่อนที่ทีมจริงจะเข้ามาไม่กี่เดือน .............. วันนั้น พยาบาลหัวหน้าแผนก แผนกหนึ่ง present ได้เป็นฉากๆๆๆ พูดจาฉะฉาน ถึงข้อมูลในกระดาษ ทุกสิ่งทุกอย่างดูสวยหรูไปหมด ............. อาจารย์ท่านนั้นฟังจบ ก็บอกให้พาไปดูหน้างาน พอไปถึงหน้างาน อาจารย์ชี้ไปที่เตียงที่อยู่ใกล้เคาท์เตอร์พยาบาลมากที่สุดแล้วถามว่าเคสนี้เป็นอะไร พยาบาลหัวหน้าแผนกท่านนั้น รีบหันไปถามลูกน้อง อาจารย์บอกว่า คุณนั่นแหละตอบมา ปรากฏว่าตอบไม่ได้ว่าเคสอะไร อาจารย์ถามต่อว่า เคสนี้นอนมานานเท่าไหร่แล้ว ปรากฏว่าเคสนี้นอนมา 2 เดือนกว่า ๆ .................. ผมแอบหัวเราะในใจ มองเผิน ๆ ดูตลก แต่แท้จริงมันคือตลกร้าย สิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่ความผิดของพยาบาลหัวหน้าแผนกท่านนั้น แต่งานเอกสาร หรือระบบ ตัวย่อสวยๆหรู ๆ ต่างๆนาๆเหล่านั้นต่างหากที่ผิด ข้อมูลทั้งหมดที่พรีเซนต์ดูสวยหรูไปเสียทุกอย่าง ............ แต่สิ่งที่ขาด คือ การดูแลผู้ป่วย ไม่เคยรู้จักผู้ป่วย แต่กลับพูดถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวชี้วัด ศัพท์หรูๆ ตัวย่อภาษาต่างดาวได้เต็มไปหมด ท่องปรัชญา คำขวัญ วิสัยทัศน์ ของโรงพยาบาลได้เป็นฉากๆ เหมือนนกแก้วนกขุนทอง แต่หาได้เข้าใจแก่นแท้ และไม่ได้นำไปปฏิบัติจริงแท้แต่น้อย ........... ทุกวันนี้คนหน้างานก็รู้ HA ก็มีข้อดีหลายอย่าง ทำให้ทำงานเป็นระบบมากขึ้นก็จริงอยู่ แต่ที่ผ่านๆมา เราเอาแต่เปลือกของมันมา ไม่ได้เอาแก่นของมันมาใช้จริง ๆ ปัญหาเลยเป็นอย่างที่เห็น ๆ กันอยู่....... สิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่การผ่าน HA HA เป็นแค่ตัวชี้วัดคุณภาพเปลือกนอก ตัวเลขสวยหรู เป็นเพียงสิ่งสมมุติให้เป็นรูปธรรมขึ้น เราใช้สิ่งที่เป็นรูปธรรมมาวัดสิ่งที่เป็นนามธรรม เดินตามก้นฝรั่ง แต่แท้จริงแล้วคุณภาพภายในต่างหาก การดูแลผู้ป่วย เจตคติ การใฝ่หาความรู้ รวมถึงคุณภาพชีวิตของเจ้าหน้าที่ต่างหาก ที่ไม่สามารถวัดเป็นรูปธรรมได้ ........... บางโรงพยาบาลที่ผมเคยเห็น มีศัลยแพทย์ 2 คน ทำงานแทบหาคุณภาพชีวิตไม่ได้ น่าสงสารทั้งแพทย์และผู้ป่วย ไปจ้างคนเก่งๆ มาเขียน มาควบคุมจนผ่าน HA มาดูเนื้องานจริง ไม่ต่างจากผักชีโรยหน้า ........... ทุกวันนี้ผู้ใหญ่เคยสนใจไหมครับ ถึงสิ่งพื้นฐานที่แท้จริง ว่าเจ้าหน้าที่เขามีชีวิตมีความเป็นอยู่อย่างไร ว่าเจ้าหน้าที่เขามีความปลอดภัยในการทำงานหรือไม่ ว่าเจ้าหน้าที่เขาได้รับค่าตอบแทนเหมาะสมกับภาระงานหรือไม่ ว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานจนมีเวลาดูแลตัวเองและครอบครัวหรือไม่ ถ้าใส่ใจสิ่งพื้นฐาน สวัสดิการพื้นฐานเหล่านี้ ผมเชื่อว่าย่อมได้ใจผู้ปฏิบัติงานทุกคน และพอได้ใจ เขาก็จะรักโรงพยาบาล ตั้งใจทำงาน ตั้งใจไฝ่หาความรู้เพิ่มเติม ตั้งใจดูแลผู้ป่วย สุดท้ายผลดีทั้งหมดก็จะตกอยู่กับผู้ป่วยนั่นเอง ........... ทุกวันนี้ยอมรับไหมครับ ว่าเราเขียนเอกสาร ทำงานในกระดาษ มากกว่าการแตะตัวคนไข้ ทุกวันนี้เรายอมรับไหมครับ ว่าเราพึ่งเทคโนโลยีมากเกินไป ทุกวันนี้เราตรวจคนไข้ที่ OPD เรามองจอคอมพิวเตอร์มากกว่าสบตาคนไข้ มือเราแตะคีย์บอร์ดมากกว่าแตะตัวคนไข้ ............ ผมว่านะครับ บางทีคนไข้เขาต้องการให้หมอหรือพยาบาลสนใจเขา แตะต้องตัวเขา มากกว่าแตะต้องงานในกระดาษ อย่างที่หลายๆแห่งทำอยู่ ............ จากใจคนที่อยู่หน้างานคนหนึ่งครับ ........... https://www.facebook.com/permalink.php?id=495293923990186&story_fbid=642489749270602

Add new comment