ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง 1 ใน 6 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA AWARD สืบทอดคุณค่าความเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอย่างสมพระเกียรติ ด้วยการนำแนวคิดจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานและปรัชญาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่มีรากฐานจากการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเสมอภาค มาเป็นเป้าหมายของความสำเร็จองค์กร

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จังหวัดราชบุรี ผู้บริหารสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) (สรพ.) ลงพื้นที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพมาตรฐาน HA และบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพ จนได้รับรางวัล SHA Award หรือ Spiritual Healthcare Appreciation ซึ่งหมายถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลโดยบูรณาการมิติจิตวิญญาณในการพัฒนาคุณภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม ในงานประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 20 ของสถาบัน พร้อมจัดกิจรรมโครงการ “โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำหรับกลุ่มโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จำนวน 21 แห่งด้วย

นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA AWARD งานประชุมวิชาการประจำปีครั้งที่ 20 HA National FORUM ของ สรพ. โดยมีความโดดเด่นและมีความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลให้บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจ ด้วยความจงรักภักดี และสืบทอดคุณค่าความเป็นโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช อย่างสมพระเกียรติ

ด้วยการนำแนวคิดจิตวิญญาณขั้นพื้นฐานและปรัชญาของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ที่มีรากฐานจากการช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในถิ่นทุรกันดารให้มีความเสมอภาค มาเป็นเป้าหมายของความสำเร็จองค์กร กำหนดเป้าหมายของโรงพยาบาล ในการให้บริการที่มีคุณภาพ ด้วยความรักและเมตตา มุ่งเน้นประโยชน์ผู้อื่นและสังคม บุคลากรมีความสัมพันธ์ที่แนบแน่น มีจิตสำนึกร่วมของชุมชนในทุกกิจกรรม และมีความรู้สึกร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน

ด้าน พญ.ผกาพันธุ์ เปี่ยมคล้า ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง จ.ราชบุรี กล่าวว่า การนำแนวคิดจิตวิญญาณ มาปรับใช้ลงสู่การปฏิบัติในโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงนั้น สิ่งสำคัญคือ การให้ความรัก ความเมตตา ความอ่อนน้อมถ่อมตน การเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยการลดทอนอำนาจ สอดแทรกแนวคิดจิตวิญญาณใน กลยุทธ์และวัฒนธรรมองค์กร “ลดอัตตา ยอมเสียอำนาจ” โดยส่วนตัวได้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เป็นพี่คนโตที่สอนน้องๆ ให้ทำงาน “สร้าง Sense of connection with community” การมีส่วนร่วม ดูแล ห่วงใย เอื้ออาทรกันและการเพาะบ่ม ทำให้คนรู้หน้าที่และคุณค่าของตน การสัมผัสวิถีชีวิตของผู้ป่วยในชุมชนทำให้เห็นคุณค่า ความหมายของตนเองมากกว่าการทำหน้าที่ในโรงพยาบาล ช่วยหล่อเลี้ยงให้เกิดความสุขกับงานของตนเอง และมีหัวใจมุ่งมั่นพัฒนางานให้เกิดคุณค่ามากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้นอกเหนือจากการลงพื้นที่เพื่อชื่นชมและร่วมแสดงความยินดีกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงซึ่งเป็น 1 ใน 6 โรงพยาบาลที่ได้รับรางวัล SHA AWARD แล้ว สรพ.ยังได้จัดกิจกรรม“โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน พระราชดำริ พระราโชวาท หรือพระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ตลอดจนส่งเสริมค่านิยมหลักขององค์กร ในเรื่อง มุ่งสร้างผลเพื่อผู้อื่น (Altruism) และหยิบยื่นการให้เกียรติ (Respect) ให้กับบุคลากรในสถาบันได้ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นร่วงผึ้งและทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึง ตลอดจนการเข้าเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของผู้ป่วยในชุมชนด้วย