ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้ง "ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา" อดีตคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ นั่งประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และกรรมการสรพ.อีก 7 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. 2565 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 29 พ.ย. 2565  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล หรือ สรพ.  โดยครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ดังนี้

1.ประธานกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่ ศาสตราจารย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา

2.กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล ได้แก่
(1) ศาสตราจารย์จิรประภา อัครบวร
(2) รองศาสตราจารย์จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
(3) รองศาสตราจารย์อภิชาติ จิระวุฒิพงศ์
(4) นางกฤษดา แสวงดี
(5) นายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร์
(6) นายธีรพล โตพันธานนท์
(7) นายพีรพล สุทธิวิเศษศักดิ์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป

 

ข่าวอื่นๆที่เกี่ยวข้อง : ครม.มีมติแต่งตั้ง "หมอสุรโชค-หมอภูวเดช" นั่งผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข