ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปิดฉากการประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากสถานพยาบาลทั่วประเทศ บุคลากรสาธารณสุข สหวิชาชีพ นักวิชาการ และผู้สนใจกว่า 5,000 คน พร้อมสถานพยาบาลที่ได้รับรางวัลกว่า 150 แห่ง

นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวปาฐกถา “โรงพยาบาล HA โรงพยาบาลคุณภาพ” ว่า คุณภาพ คือ การดูแลคนไข้อย่างมีคุณค่า ด้วยหัวใจที่มีคุณธรรม เป็นการดูแลและปฏิบัติต่อผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ มองคนไข้เป็นศูนย์กลาง (People center care) ด้วยการใส่ใจรับรู้ถึงความเจ็บป่วย ความต้องการของผู้ป่วย วินิจฉัยและรักษาด้วยมาตรฐานของวิชาชีพ มีการสื่อสารกระบวนการรักษาให้ผู้ป่วยและญาติได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการรักษาอย่างเหมาะสม รวมทั้งการเคารพและตระหนักต่อสิทธิของผู้ป่วย หากสถานพยาบาลมีระบบการรับฟังเสียงสะท้อนการบริการจากผู้ป่วย นำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงการบริการให้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของผู้ป่วยแล้ว ย่อมส่งผลให้การบริการนั้นเกิดคุณค่าโดยตรงต่อผู้รับบริการ และเกิดคุณค่ากับผู้ให้บริการด้วย

ที่สำคัญ สถานพยาบาลจะต้องสื่อสารการดำเนินการดังกล่าวให้ผู้ป่วยได้รับรู้ว่า ผู้ป่วยเป็นส่วนสำคัญที่จะร่วมสร้างคุณค่าและคุณภาพในระบบบริการสุขภาพได้ ซึ่งการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการบริการของสถานพยาบาล จะทำให้เกิดความพึงพอใจและความผูกพันกับสถานพยาบาลนั้น เมือเกิดเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ (Adverse event) ขึ้น ก็จะสามารถสื่อสารเพื่อลดความขัดแย้งลงได้

ด้าน นพ.กิตตินันท์ อนรรฆมณี ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า HA คือ กระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (Healthcare Accreditation: HA) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมวงการสาธารณสุข ที่เกิดขึ้นควบคู่กับนวัตกรรมอื่น เป็นกระบวนการเรียนรู้ มิใช่การตรวจสอบ ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพและความปลอดภัย โดยเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและลดความขัดแย้งในระบบบริการสุขภาพ

สำหรับ HA National Forum ครั้งที่ 19 ในปีนี้ มีสถานพยาบาลที่มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ ขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) จำนวน 1 แห่ง ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพครั้งแรก จำนวน 50 แห่ง ได้รับการต่ออายุการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 93 แห่ง และมีเครือข่ายระบบบริการสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ จำนวน 4 แห่ง รวมทั้งมีศูนย์บริการสาธารณสุขผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพสถานพยาบาล ครั้งแรก จำนวน 2 แห่ง สมควรได้รับประทานประกาศนียบัตร เป็นจำนวนทั้งสิ้น 150 แห่ง สำหรับแนวทางปฏิบัติที่กล่าวมาข้างต้นอยู่ในมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ฉบับที่ 4 หรือมาตรฐาน HA ฉบับที่ 4 ของ สรพ. เป็นมาตรฐานที่ได้รับการรับรองต่อเนื่องจากหน่วยงานรับรองมาตรฐานการประเมินคุณภาพโรงพยาบาลในระดับสากล คือ International Society for Quality in Healthcare (ISQua) โดยจะเริ่มใช้ประเมินรับองคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 นี้ เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้รับบริการ