ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (สรพ.) จัดประชุมวิชาการ HA National Forum ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 13 – 16 มีนาคม 2561 ณ อิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองนี ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วประเทศกว่า 5,000 คน มีการบรรยายหัวข้อต่างๆ จำนวนมาก

สำหรับหัวข้อบรรยายเรื่อง คุณค่า คุณภาพ คุณธรรม โดย นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ได้กล่าวถึงมุมมองเกี่ยวกับคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ว่าเป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกัน

คุณค่าของบริการสุขภาพในด้านหนึ่งสามารถประเมินได้จากผลลัพธ์สุขภาพของผู้ป่วยที่ได้รับเปรียบเทียบกับทรัพยากรที่ต้องใช้ไป นอกจากนี้ยังสามารถประเมินคุณค่าได้อีกหลายลักษณะ เช่น คุณค่าด้านสังคม คุณค่าด้านสิ่งแวดล้อม คุณค่าด้านประวัติศาสตร์ คุณค่าด้านวัฒนธรรม คุณค่าด้านวิชาการ เป็นต้น

คุณภาพของบริการสุขภาพ ตามธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ให้ความหมายไว้ว่า “คุณลักษณะของบริการสาธารณสุขที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ทั้งด้านมนุษย์ สังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านอื่นๆ พื้นฐานด้านคุณภาพและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของบุคคลและสังคมได้อย่างเหมาะสม

คุณธรรม คือคุณงามความดีที่วิญญูชนพึงสำนึกในจิตใจของตน ในเรื่องความจริง ความดี ความงาม และใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต เป็นแนวทางความประพฤติ การปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ ด้วยความรัก ความเอื้ออาทร ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์

นพ.อนุวัฒน์ นำเสนอว่า การทำงานให้มีคุณค่า คุณภาพ คุณธรรม ขอให้นึกถึงประโยชน์ 3 อย่างคือ ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับ องค์กรได้รับ และตนเองได้รับจากการทำงาน เป็นการสร้างสมดุลจากการทำงาน

สิ่งที่ทำให้การทำงานมีความหมายมากขึ้น ได้แก่ การให้คุณค่ากับคนทำงาน งานที่ทำมีประโยชน์กับตนเองและผู้อื่น ได้เรียนรู้หลายด้าน แล้วบุคลากรสาธารณสุขควรจะทำอะไร เพื่อการบริการที่ได้ประโยชน์กับทุกฝ่าย นั่นคือ การลดจำนวนคนไข้ ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย วิเคราะห์ความต้องการของคนไข้ ด้วยการเรียนรู้ ทดลองทำ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และหลอมรวมวิธีการพัฒนาการทำงานให้ได้ผลตามที่ต้องการ

สำหรับการทำงานเพื่อเพิ่มคุณค่าของบุคลากรสาธารณสุขที่ควรพิจารณา ได้แก่

1. มีผู้ป่วยกลุ่มใดที่ยังเข้าไม่ถึงบริการที่ควรได้รับ

2. มีความรู้อะไรที่ยังไม่ได้นำมาใช้ อะไรที่ทำมากเกิน อะไรที่ทำน้อยเกิน

3. เรารับรู้ความสำเร็จในการดูแลผู้ป่วยแต่ละกลุ่มอย่างไร

4. เราใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าหรือไม่ อย่างไร

5. เรามีความตระหนักและพร้อมรับมือกับความเสี่ยงต่างๆ รอบด้านอย่างไร

6. เราดูแลอย่างเป็นองค์รวม ตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของผู้ป่วย ครอบครัว อย่างไร

7. เราติดตาม รับรู้ ช่วยเหลือ ทำให้เกิดการดูแลต่อเนื่องอย่างไร

สำหรับคนทำงานที่มีคุณค่า มีคุณภาพ และคุณธรรม นั้น การทำงานด้วยความเชื่อถือ ไว้วางใจ เป็นต้นทุนสูงสุด ด้วยการเปิดใจรับฟัง ลดอัตตา ปรึกษา ใคร่ครวญ เพราะทุกอย่างเป็นการเรียนรู้ เพราะงานทุกชิ้นเป็นศิลปะอันประณีตที่มอบให้แก่กันและกัน