ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สรพ.ช่วยโรงพยาบาลในเขตภาคใต้ที่ประสบกับสถานการณ์น้ำท่วม ด้วยการขยายระยะเวลาในการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาลอีก 1 ปี ลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจ รพช.ที่มีประชากรสิทธิ UC ไม่เกิน 20,000 คน ให้เก็บในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล

นพ.อนุวัฒน์ ศุภชุติกุล ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หรือ สรพ. กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เขตจังหวัดใต้ส่งผลกระทบให้โรงพยาบาลในหลายพื้นที่ได้รับความเสียหาย และหนึ่งในนั้นเป็นโรงพยาบาลที่กำลังจะหมดอายุการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล ตามมาตรฐาน HA ดังนั้นเพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือและเยียวยา โรงพยาบาลในพื้นที่ประสบอุทกภัย สรพ.จึงขยายระยะเวลาการรับรองกระบวนการคุณภาพให้กับโรงพยาบาลที่ได้รับความเดือดร้อนและไม่สามารถเข้าสู่กระบวนการต่ออายุการรับรองได้ทันเวลาออกไปอีก 1 ปี โดยยินดีสนับสนุนเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือในการจัดเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเยี่ยมสำรวจในครั้งต่อไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ทั้งนี้โรงพยาบาลสามารถแจ้งความจำนงเพื่อให้ส สรพ.พิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

นพ.อนุวัฒน์ กล่าวว่า สรพ. ยังได้ให้การสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุข ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม โดยคณะกรรมการบริหาร สรพ.ได้มีมติเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 ให้ลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจสำหรับโรงพยาบาลชุมชนของกระทรวงสาธารณสุขที่มีจำนวนประชากรจำแนกตามสิทธิ UC (หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ) ในความรับผิดชอบไม่เกิน 20,000 คน ให้เก็บในอัตราต่ำกว่าที่กำหนด ตั้งแต่บัดนี้ จนสิ้นสุดปีงบประมาณ 2560 

การลดอัตราค่าเยี่ยมสำรวจนี้จะช่วยลดภาระทางการเงิน หรือข้อจำกัดในเรื่องค่าใช้จ่ายของโรงพยาบาล ทั้งนี้เพื่อพัฒนาระบบบริการให้มีมาตรฐานบริการที่ดีและมีคุณภาพเพื่อความปลอดภัยของประชาชนผู้รับบริการในโรงพยาบาลทุกระดับ