ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เร่งพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล ตั้งเป้าหมายปีงบประมาณ 2560 โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป/กรมวิชาการ ผ่านการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานเอชเอ ขั้น 3 ครบทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค เมืองทองธานี นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานปิดการประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 18 (18th HA National Forum) จัดโดยสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) หัวข้อ “พลังจากภายใน...เราทำได้ร่วมกัน (Inner Power, Together We Can)” และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ หน่วยงานที่ได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) รวม 198 รางวัล โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข กว่า 8,000 คนร่วมงาน

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาระบบสุขภาพโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ประชาชนและสังคมมีส่วนร่วม เน้นการบูรณาการการพัฒนาคุณภาพร่วมกับการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ  การพัฒนาระบบบริการ รวมถึงการขับเคลื่อนระบบบริการสาธารณสุขเพื่อก้าวสู่ประเทศไทยแลนด์ 4.0 สำหรับการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลตามมาตรฐานเอชเอ (Hospital Accreditation: HA) ซึ่งเป็นมาตรฐานการรับรองกระบวนการคุณภาพของประเทศไทยที่สากลยอมรับ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข ได้กำหนดเป็นตัวชี้วัดในปีงบประมาณ 2560 ตั้งเป้าหมายโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลสังกัดกรมวิชาการ ผ่านการรับรองคุณภาพเอชเอ ขั้น 3 ครบทุกแห่ง และโรงพยาบาลชุมชนผ่านการรับรองมากกว่าร้อยละ 80 เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลรักษาที่มีคุณภาพ และปลอดภัยทั้งผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ อาทิ สปสช. สวรส. สช. สสส. สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล และทุกภาคส่วน เพื่อรวมพลังในการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ประสบผลสำเร็จ ใช้พลังจากภายในผลักดันให้ตระหนักในค่านิยม MOPH ของชาวสาธารณสุข คือ Mastery, Originality, People Centered และ Humility โดยเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน เกิดวัฒนธรรมคุณภาพที่ต่อเนื่อง และการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ทำให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดี

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา มีสถานพยาบาลที่พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานเอชเอ ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และกิตติกรรมประกาศ รวม 198 รางวัล ดังนี้  

1.โล่เชิดชูเกียรติสำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับการรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) 13 แห่ง  

2.ประกาศนียบัตรรับรองกระบวนการคุณภาพ (HA) สำหรับสถานพยาบาล 143 แห่ง

3.สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข จำนวน 3 แห่ง

4.กิตติกรรมประกาศ กระบวนการรับรองคุณภาพขั้น 2 จำนวน 21 แห่ง และขั้น 1 จำนวน 4 แห่ง  

5.กิตติกรรมประกาศ เครือข่ายบริการสุขภาพระดับจังหวัด จำนวน 3 เครือข่าย

6.การรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค จำนวน 9 แห่ง

และ 7.สถานพยาบาลได้รับรางวัล TDE Diabetes Patient Care Award จำนวน 2 รางวัล