ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เด็กเยาวชนยื่นข้อเสนอบิ๊กตู่ ขอของขวัญวันเด็กปกป้องจากพิษภัยสุรา พร้อมแสดงละครล้อเลียนแบบอย่างไม่ดีของผู้ใหญ่ ส่งผลเพิ่มนักดื่มหน้าใหม่       

เมื่อวันที่ 13มกราคม2560 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาล นางสาวปาลิณี ต่างสี ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ พร้อมด้วย แกนนำนักเรียน นักศึกษา จากเครือข่ายเกสรชุมชน เครือข่ายบางกอกนี้ดีจัง กว่า 30คน เข้ายื่นจดหมายเปิดผนึกถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเสนอมาตรการปกป้องเด็กและเยาวชนจากพิษภัยสุรา เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ทั้งนี้กลุ่มเด็กและเยาวชนได้แสดงละครล้อเลียนชุด “ขอพื้นที่ปลอดภัยจากน้ำเมาให้ลูกหลาน” 

นางสาวปาลิณี กล่าวว่า การดื่มสุราของเยาวชนเริ่มมีอายุน้อยลงเรื่อยๆ วัยรุ่น15-19 ปี กลายเป็นนักดื่มในปัจจุบันกว่า 9.4 แสนคน และไทยมีนักดื่มหน้าใหม่เกิดขึ้น 2.5 แสนคนต่อปี อีกทั้งสื่อออนไลน์กลายเป็นเครื่องมือโฆษณาของธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ปลูกฝังทัศนคติค่านิยมผิดๆ ในการดื่มสุรา และการเข้าถึงที่ง่าย ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบาดเจ็บเสียชีวิต บ่อเกิดของพฤติกรรมที่ก้าวร้าวรุนแรง ทะเลาะวิวาท มีปัญหาการเรียน มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร ตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ อีกทั้งยังเพิ่มโอกาสในการติดสุราและการทำงานของสมองเสื่อมถอยเมื่อเข้าสู่วัยผู้ใหญ่ 

และจากข้อมูลงานประชุมวิชาการสุราระดับชาติของศูนย์วิจัยปัญหาสุรา (ศวส.) ซึ่งมีนักวิชาการ ภาคประชาสังคม และหน่วยงานภาครัฐที่ทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากสุราเข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ซึ่งได้สรุปสาระสำคัญจากที่ประชุมเป็นภายใต้แนวทาง “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา” เพื่อให้รัฐบาลพิจารณาออกมาตรการปกป้องลูกหลานไทยจากภัยน้ำเมาลดจำนวนนักดื่มหน้าใหม่และลดผลกระทบจากสุรา โดยมุ่งให้น้ำหนักที่เด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ

นางสาวปาลิณี กล่าวว่า เครือข่ายฯ เห็นว่าประกาศเจตนารมณ์ดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะใช้ในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็กเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของชาติ จึงมีข้อเสนอต่อรัฐบาลเพื่อนำไปพิจารณา เป็นของขวัญในวันเด็กแห่งชาติปีนี้

1.ขอให้รัฐบาลพิจารณาคำประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สานพลังพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชนให้พ้นภัยสุรา” จากที่ประชุมวิชาการสุราระดับชาติ ครั้งที่ 9 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายด้านการปกป้องเด็กและเยาวชนจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

2.ขอให้รัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบของหลักสูตร หรือกิจกรรม เพื่อให้นักเรียน นิสิต นักศึกษาเท่าทันและมีภูมิคุ้มกันจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เช่น เหล้า บุหรี่ การพนัน ยาเสพติดฯลฯ และเน้นย้ำให้ครูเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักเรียนนักศึกษา

3.ขอเรียกร้องให้ประชาชนไทย ร่วมกันเป็นแบบอย่างที่ดี ให้เด็กและเยาวชน ห่างไกลจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และร่วมกันสร้างฉันทามติทางสังคม มิให้ผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี ริเริ่มดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 

และ 4.เครือข่ายฯ ขอเรียกร้องให้ธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยุติการทำการตลาดที่เข้าถึงเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง