ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

คกก.ควบคุมคุณภาพมาตรฐานสาธารณสุข เยี่ยมหน่วยบริการในจ.นครนายก แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานและรับฟังข้อเสนอ ปัญหาอุปสรรค การดำเนินงานของหน่วยบริการ เพื่อพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพ

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ โรงพยาบาลนครนายก นพ.ชาตรี บานชื่น ประธานกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.จักรกริช โง้วศิริ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. นพ.ชิตพงษ์ สัจจะพงษ์ ประธานคณะอนุกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ เขต 4 สระบุรี นพ.ชลอ ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการ สปสช.เขต 4 สระบุรี และ นายบุญยัง กังใจ ผู้ประสานงานหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน จ.นครนายก “ประชุมสัญจรและตรวจเยี่ยมหน่วยบริการของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขในระดับพื้นที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 100 คน ได้แก่ คณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานในส่วนกลาง ระดับเขตพื้นที่และที่ปรึกษา, คณะอนุกรรมการฯ ขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้น (ม.41), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก, หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระฯ ตามมาตรา ๕๐(๕), ผู้แทนศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ เป็นต้น

นพ.ชาตรี กล่าวว่า ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 มาตรา 50 กำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุขมีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการให้บริการสาธารณสุขของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน กำหนดมาตรการควบคุมและส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานหน่วยบริการ พิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น รวมทั้งรายงานผลตรวจการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานหน่วยบริการและเครือข่ายหน่วยบริการ ต่อคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พร้อมทั้งแจ้งหน่วยบริการและหน่วยงานต้นสังกัดเพื่อปรับปรุงแก้ไขและติดตามประเมินผล เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน ทั้งนี้ เพื่อให้กลไกการกำกับคุณภาพมาตรฐานระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพและมีแนวทางการบริหารจัดการร่วมกัน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับพื้นที่ และรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานของอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2560ในวันแรกเป็นการตรวจเยี่ยมหน่วยบริการในจังหวัดนครนายก ประกอบด้วย รพ.นครนายก  รพ.ปากพลี และ รพ.สต.ท่าแห พร้อมทั้งเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานระหว่างหน่วยบริการ และหน่วยรับเรื่องร้องเรียนอื่นที่เป็นอิสระจากผู้ถูกร้องเรียน ที่ดำเนินงานโดยเครือข่ายภาคประชาชน 

รพ.นครนายก ได้ติดตามการดำเนินงานบริการการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย นวดแผนไทยเพื่อการฟื้นฟู, แพทย์แผนไทยรักษาผู้ป่วยเบาหวาน, แพทย์แผนไทยดูแลหญิงหลังคลอดบุตร, และการบริหารจัดการ บริการรักษาผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย บริการล้างไตทางช่องท้อง, บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ซึ่งเป็นระบบบริการที่ทันสมัยและบริการครบวงจร ให้บริการผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ยังโดดเด่นด้านการเจรจาไกล่เกลี่ย ชื่อ “ศูนย์มิตรสัมพันธ์” ตั้ง ณ จุดบริการผู้ป่วยนอก เน้นให้ประชาชนเข้าถึงสะดวก และคลายความกังวลในการเข้าใช้บริการ 

ส่วน รพ.ปากพลี ได้จัดให้มีระบบบริการรับเรื่องร้องเรียนให้ประชาชนผู้รับบริการเข้าถึงได้อย่างสะดวก โดยจัดบริการให้มีศูนย์รับเรื่องร้องเรียนในด่านหน้า ที่เห็นโด่ดเด่น ณ จุดหน้าโรงพยาบาล และเน้นการสร้างความเข้าใจด้วยมิตรไมตรีเป็นหลัก และที่

รพ.สต.ท่าแห เน้นการทำงานแบบมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เช่น การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค มีการดำเนินงานร่วมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กองทุนตำบล) อบต.ท่าแห อบต.ดงละคร มีเครือข่าย อสม. ที่เข้มแข็ง สามารถทำงานร่วมกับทีมหมอครอบครัวและดูแลประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง มีการสร้างทีมในการสร้างความเข้าใจเพื่อลดข้อร้องเรียน และมีระบบการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพชุมชน การใช้ข้อมูลในการดำเนินงานจัดทำแผนปฎิบัติการในการดูแลสุขภาพประชาชนและการคืนข้อมูลสุขภาพให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่