ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะพบปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพ เนื่องจากสัดส่วนการทดแทนประชากรที่ลดลง ขณะที่ปัญหาแม่วัยรุ่นมีจำนวนมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2558 มีจำนวนหญิงคลอดบุตรวัย 10-19 ปี จำนวน 104,289 คน หรือเฉลี่ยวันละ 286 คน คิดเป็นอัตราสูงถึงร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด

ในการประชุมระดับชาติเรื่องสุขภาวะทางเพศครั้งที่ 2 หัวข้อ เซ็กส์เปิดในวัยรุ่น: เปิดพื้นที่เพิ่มความฉลาดรู้เรื่องเพศ เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบันจะพบปัญหาการเกิดน้อยด้อยคุณภาพ เนื่องจากสัดส่วนการทดแทนประชากรที่ลดลง ขณะที่ปัญหาแม่วัยรุ่นมีจำนวนมากขึ้น โดยข้อมูลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พบว่า ในปี 2558 มีจำนวนหญิงคลอดบุตรวัย 10-19 ปี จำนวน 104,289 คน หรือเฉลี่ยวันละ 286 คน คิดเป็นอัตราสูงถึงร้อยละ 15 ของการคลอดทั้งหมด

นอกจากนี้ยังพบปัญหาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย การทอดทิ้งทารก และคุณภาพของประชากรที่เกิดจากการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

“การทำงานเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาท้องในวัยรุ่น ไม่สามารถทำสำเร็จได้เพียงหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง จำเป็นต้องอาศัยการระดมสรรพกำลังและการทำงานในหลายด้านร่วมกัน ทั้งภาคการศึกษา สาธารณสุข ท้องถิ่น สถานประกอบการ มูลนิธิ ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมร่วมด้วย ตั้งแต่ท้องถิ่น ตำบล หมู่บ้าน จนถึงจังหวัด ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยในฐานะฝ่ายเลขานุการตามกฎหมายป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นต้องมีข้อมูลเพื่อป้อนให้กับคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยดึงทุกภาคส่วนเข้าร่วม สิ่งสำคัญในการทำงานคือต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น เข้าใจผู้ร่วมงานต่างหน่วยงาน เพื่อให้เข้าถึงใจวัยรุ่นและพึ่งเราได้ การห้ามวัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์เชื่อว่าไม่สามารถห้ามกันได้ แต่จะทำอย่างไรให้ได้ข้อมูลการป้องกันที่ถูกต้อง ถึงเวลาแล้วที่ทุกภาคส่วนมาร่วมกันทำงานโดยมีเป้าหมายร่วมกัน ดังนั้นข้อมูลเพื่อติดตามสถานการณ์จึงต้องถูกต้องและเรียลไทม์ เพื่อให้เป้าหมายการทำงานร่วมกันคือ ในอีก 10 ปี จะลดการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นให้ได้ 50%สำเร็จ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว