ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สัดส่วนจำนวนเตียงในสถานพยาบาลของไทยยังห่างไกลจากระดับค่าเฉลี่ยของระดับสากล เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลกับประเทศเอเชียในกลุ่ม OECD พบว่า

ประเทศญี่ปุ่นมีสัดส่วนเตียง อยู่ที่ 7.9 : 1,000 ประชากร

ประเทศเกาหลีใต้ มีสัดส่วนเตียง อยู่ที่ 6.4 : 1,000 ประชากร

ขณะที่ของไทยนั้น

จำนวนเตียงภาครัฐ มีทั้งหมด 122,470 เตียง คิดเป็นสัดส่วนเตียง 1.9 : 1,000 คนต่อประชากร

และเมื่อรวมกับจำนวนเตียงในสถานพยาบาลภาคเอกชนจำนวน 34,602 เตียง จะมีสัดส่วนเตียง 2.4 : 1,000 คนต่อประชากร