ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 17 แก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ของประเทศ เพื่อรองรับการขยายบริการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบสัมฤทธิบัตรบัณฑิตแพทย์ โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทรุ่นที่ 17 ปีการศึกษา 2559 โดยมี บัณฑิตแพทย์สำเร็จการศึกษา เข้ารับสัมฤทธิ์บัตร จำนวนทั้งสิ้น 952 คน จากสถาบันการศึกษา 34 แห่ง

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ปัจจุบันปัญหาการขาดแคลนแพทย์ในพื้นที่ชนบทมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น รวมถึงปัญหาการกระจายแพทย์ที่ไม่สมดุลในเขตเมืองและเขตชนบท เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และทบวงมหาวิทยาลัย ร่วมมือในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อเติมเต็มในระบบบริการสุขภาพของไทย นำไปสู่ความเสมอภาคการบริการทางสังคม

นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุข ได้ร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ คัดเลือกเด็กนักเรียนจากพื้นที่ชนบทรับทุนกระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียนแพทย์เป็นเวลา 6 ปี การเรียนการสอนชั้นปีที่ 1-3 เรียนที่มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือจำนวน 14 แห่ง ส่วนชั้นปีที่ 4-6 เรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 34 แห่ง ซึ่งอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภายหลังสำเร็จการศึกษามีสัญญาผูกพันให้กลับไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่อยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ในพื้นที่อย่างน้อย 3 ปีหรือ 12 ปี

กระทรวงสาธารณสุข ได้มีแผนรองรับการขาดแคลนแพทย์ของประเทศใน 10 ปีข้างหน้า (พ.ศ.2561 – 2570) โดยมีนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ดำเนินการประสานงานกับศูนย์แพทย์ศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกของโรงพยาบาลครอบคลุม 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ ทำหน้าที่ผลิตแพทย์รองรับขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

ซึ่งผลการดำเนินงานโครงการในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา มีการรับนักศึกษา จำนวน 20 รุ่น จำนวน 13,357 คน มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาแล้ว 16 รุ่น จำนวน 6,877 คน รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ 17 สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 952 คน จากสถาบันการศึกษา 34 แห่ง ซึ่งบัณฑิตจะกลับไปปฏิบัติงานในภูมิภาคต่างๆ ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 98 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 332 คน ภาคกลาง จำนวน 199 คน ภาคตะวันออก จำนวน 109 คน ภาคตะวันตก จำนวน 33 คน และภาคใต้จำนวน 181 คน ซึ่งเป็นการผลิตเพื่อรองรับการขยายการให้บริการทางด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทย

ขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ปรับระบบบริการและพัฒนาคุณภาพบริการ มีการใช้ทรัพยากรทั้งคน เครื่องมือร่วมกัน เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็ว คิวรอรักษาไม่นาน ปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุขมีแพทย์ในสังกัดจำนวน 18,258 คน เฉลี่ยแพทย์ 1 คน ดูแลประชากร 2,035 คน เมื่อสิ้นสุดโครงการฯใน พ.ศ.2566 จะทำให้ภาพรวมสัดส่วนการดูแลของแพทย์ต่อประชาชนดีขึ้นในอัตราส่วน 1 ต่อ 1,500 คน