ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สสส.-ทันตแพทย์ ร่วมใจวิ่ง NoNo Fun Run 2017 รณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก หวังกระตุ้นเยาวชนไม่ริลองสูบบุหรี่ ประกาศตัวเป็นต้นแบบบุคลากรแพทย์ไม่สูบ ชี้ สถานการณ์คนไทยสูบบุหรี่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ไม่ประมาทต้องเฝ้าระวังกลุ่มเยาวชน GenZ

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ที่สวนเบญจกิติ ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวิ่งเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2560 : NoNo Fun Run 2017 จัดโดยเครือข่ายทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ร่วมกับ สมาพันธ์นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์แห่งประเทศไทย และสสส. เพื่อปลุกกระแสสังคมในการให้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของยาสูบ สร้างค่านิยมที่ถูกต้องให้กับเยาวชน Generation Z ให้หันมาวิ่งออกกำลังกาย ที่ช่วยให้ทุกชีวิตมีสุขภาพ และยังช่วยให้สามารถเลิกสูบบุหรี่ด้วย โดยมีนักวิ่งจากภาคีเครือข่ายควบคุมยาสูบ ทันตแพทย์ นิสิตนักศึกษาทันตแพทย์ กลุ่มผู้สูบที่เลิกสูบบุหรี่ และประชาชนทั่วไปกว่า 500 คน

โดย ดร.สุปรีดา กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day)เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ตระหนักถึงพิษภัยและอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ และส่งผลกระทบต่อสังคม เศรษฐกิจทั้งในระดับบุคคลจนถึงระดับประเทศ ซึ่งในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้ประกาศคำขวัญ ว่า “Tobacco: a threat to development” หรือ “บุหรี่ : ภัยคุกคามต่อการพัฒนา” โดยตลอด15 ปีที่ผ่านมา สสส. ร่วมกับภาคีเพื่อการควบคุมยาสูบทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมยาสูบ เพื่อให้สถานการณ์การบริโภคยาสูบในประเทศไทยดีขึ้น ด้วยการใช้มาตรการที่มีประสิทธิผล พร้อมพัฒนารากฐานทางวิชาการ ค่านิยมในสังคม รวมทั้งนโยบายและการบังคับใช้ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ปัจจุบันสถานการณ์การสูบบุหรี่มีแนวโน้มดีขึ้น แต่ยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน

“ผลสำรวจสถานการณ์การสูบบุหรี่ของไทยล่าสุด ปี 2558 พบว่า คนไทยสูบบุหรี่ 10.9 ล้านคน โดยกลุ่มอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่เสียชีวิตจากโรคที่เกิดจาการสูบบุหรี่ คิดเป็น 50,710 คน แบ่งเป็นผู้ชาย 42,989 คน ผู้หญิง 7,721คน โดยความสูญเสียดังกล่าวหากจะประมาณการความสูญเสียทางเศรษฐศาสตร์ จากโรคที่เกิดจากการสูบบุหรี่ มีมูลค่าความสูงถึง 74.9 พันล้านบาท คิดเป็น 0.78 ของ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (GDP) และประมาณการค่าสูญเสียผลิตภาพจากการตายก่อนวัยอันควรเท่ากับ 61,219 ล้านบาท ดังนั้นการรณรงค์ให้ความรู้อันตรายจากบุหรี่จึงเป็นเรื่องสำคัญเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรการสูบบุหรี่” ผจก. สสส. กล่าว

พลโทพิศาล เทพสิทธา ผู้จัดการโครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ กล่าวว่า โครงการทันตแพทย์ไทยต้านภัยยาสูบ ร่วมกับ สสส. ได้ดำเนินงานเพื่อควบคุมการบริโภคยาสูบของเยาวชนในฐานะตัวแทนบุคลากรในวิชาชีพทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการให้ความรู้ผลกระทบของยาสูบ และการสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่และปกป้องเยาวชน โดยเฉพาะ Generation Z ผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 2540 เป็นต้นมา หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 7 – 20 ปี ในปี 2560 เพื่อให้เยาวชนไทยไม่เสพติดบุหรี่ ไม่เริ่มและไม่เลือกใช้ยาสูบตลอดชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังเจตคติให้ทันตบุคลากรทันตแพทย์เป็นต้นแบบในการควบคุมการบริโภคยาสูบ ทั้งนี้ กิจกรรมภายในงานวิ่งรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ประกอบด้วย อาทิ ซุ้มให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ ซุ้มให้ข้อมูลเรื่อง พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 และการรณรงค์เชิญชวนเลิกบุหรี่ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน และบุคคลทั่วไปได้ตระหนักถึงอันตรายและผลกระทบของการใช้ยาสูบ ในช่วงวันงดสูบบุหรี่โลก 31พฤษภาคม ที่จะถึงนี้