ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สธ.ยืนยันการแก้ พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพเป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้กระบวนการดูแลประชาชนดีขึ้น ไม่ได้ลิดรอนสิทธิเดิมใดๆ เชิญชวนทุกภาคส่วนเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นในเวทีประชาพิจารณ์ เพื่อประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง

วันนี้ (7 มิถุนายน2560) ที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ก่อนการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ว่า การแก้กฎหมายหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นไปตามขั้นตอนของคณะกรรมการยกร่าง พ.ร.บ.ฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประชาพิจารณ์ตามรัฐธรรมนูญ เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญใหม่ ไม่มีวาระซ่อนเร้น ไม่มีอคติ เป็นการทำเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง โดยคณะทำงานจะรวบรวมความคิดเห็นจากการทำประชาพิจารณ์มาพิจารณาแล้วเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และกฤษฎีกาต่อไป

“ตอนนี้ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงสาธารณสุขหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่ง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) โดย นพ.พลเดช ปิ่นประทีบ เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการทำประชาพิจารณ์ ตรงไหนที่คิดว่าไม่ดี ไม่เกิดประโยชน์กับประชาชนสามารถนำเสนอเพิ่มเติมได้ ยินดีรับเรื่องราวทั้งหมดเพื่อให้ พ.ร.บ.มีประโยชน์กับประชาชนอย่างแท้จริง เท่าที่ทราบในร่าง พ.ร.บ.นี้ไม่ได้ลิดรอนสิทธิเดิมใดๆ ของประชาชน ท่านนายกรัฐมนตรีพูดเสมอว่า พ.ร.บ.นี้ทำมาเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างน้อยควรเท่าเดิมและควรมีสิ่งที่เพิ่มเติม ส่วนข้อที่มีปัญหาสามารถคุยกันได้” นพ.ปิยะสกล กล่าว