ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมควบคุมโรค ชี้ (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมป้องกันโรค โดยเฉพาะการใช้งบส่งเสริมป้องกันโรค และการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค อีกทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ให้สามารถเข้าถึงและได้รับสิทธิในการป้องกันโรคพื้นฐานได้อย่างทั่วถึง

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นกฎหมายที่มีการใช้ในประเทศไทย มาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศ อย่างไรก็ตาม ควรมีการทบทวนและปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องต่างๆ ที่เป็นอุปสรรคในการบริการแก่ประชาชน ซึ่งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมป้องกันโรค ได้แก่ การใช้งบส่งเสริมป้องกันโรค และการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากบริการด้านการป้องกันควบคุมโรค

การใช้งบส่งเสริมป้องกันโรคนั้น ปัจจุบันสามารถใช้งบประมาณได้เฉพาะผู้ที่มารับบริการในโรงพยาบาล (individual health) เท่านั้น ซึ่งไม่สอดคล้องกับการดำเนินงานด้านการสร้างเสริมป้องกันโรคของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นให้ชุมชนเป็นฐานสำคัญ (community health) ในการดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมโรค ส่วนการดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการให้บริการ ปัจจุบันมุ่งเน้นที่ผู้รับบริการเป็นหลัก ซึ่งยังไม่ครอบคลุมบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติงาน เช่น บุคคลากรที่ติดเชื้อวัณโรค จากการดูแลรักษาผู้ป่วย เป็นต้น

ทั้งนี้ สธ. สปสช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะต้องมีส่วนร่วมให้มากขึ้น ในการจัดระบบบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนไทยทุกคนได้รับสิทธิการให้เป็นบริการสาธารณสุขพื้นฐานที่จำเป็น ส่งเสริมสุขภาพให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบคลุมทั้งการตรวจคัดกรองโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นต้น โดยบริการดังกล่าวต้องจะสอดคล้องกับหลักฐานทางวิชาการ และคำแนะนำของคณะผู้เชี่ยวชาญ เช่น การพิจารณาวัคซีนป้องกันโรคพื้นฐานตามแผนการให้วัคซีนของประเทศ (EPI Program) ก็จะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกรมควบคุมโรค เป็นต้น เสียก่อนจึงจะกำหนดอยู่ในชุดบริการด้านการส่งเสริมป้องกันโรค

อนึ่ง การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของประเทศไทย จำเป็นต้องมีการพัฒนาให้ดีขึ้นและมีความต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องข้อกฎหมาย ระบบการให้บริการ รวมถึงการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันควบคุมโรค เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับสิทธิอย่างคุ้มค่า มีสุขภาพดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนชาวไทยในอนาคต