ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลประกวดการออกแบบผลงานนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ งานการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อประชาชนสามารถเข้าถึง ได้อย่างง่าย รวดเร็ว ความเข้าใจเรื่องสุขภาพและดูแลตนเอง

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560) ที่โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กทม. นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบรางวัลประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2560 ในงานประชุมวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ ครั้งที่ 1 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหาร นักวิชาการ และบุคลากรทางด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน เข้าร่วมประชุม กว่า 400 คน

นพ.เสรี กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายในการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนระบบสุขภาพ เน้นการบูรณาการข้อมูลด้านสุขภาพการพัฒนาขีดความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการสร้างการรับรู้ด้านสุขภาพผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างนวัตกรรมใหม่ และสำหรับการประชุมวิชาการฯครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจ เทคโนโลยีสารสนเทศสุขภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับนโยบายดิจิทัล และเป็นเวทีสำคัญในการผลักดัน เกิดการขับเคลื่อนระบบการแพทย์และสุขภาพให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประกวดออกแบบผลงานการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ ชวนนักคิด นักพัฒนาร่วมส่งผลงานประกวด เพื่อนำมาใช้งานการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างง่ายและรวดเร็ว มีความเข้าใจเรื่องสุขภาพและการดูแลตนเองตรงกับความต้องการของประชาชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ในกิจกรรมการประกวดซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1.โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ 2.การดูแลสุขภาพประชาชน และ3.การให้บริการสุขภาพ ผู้ประกวดนำเสนอในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) หรือโมบายแอปพลิเคชั่น (Mobile Application) หรือนวัตกรรมอื่นๆ

การประกวดครั้งนี้ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญ ดำเนินการคัดเลือกผลงานจากคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต สำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) และสมาคมเวชสารสนเทศไทย ในวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา ได้จัดการประกวดนวัตกรรมซอฟต์แวร์ด้านสุขภาพ รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 3 ประเภท 27 ผลงาน มีผลงานจากกลุ่มนิสิต/นักศึกษา 7 ผลงาน กลุ่มประชาชนทั่วไป 10 ผลงาน และกลุ่มเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 10 ผลงาน

สำหรับผลการประกวด ประเภทนักศึกษา

รางวัลที่1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ทีม EyeType ผลงาน Eye-Tacking Controlled Visual Thai Keybord จากมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒและสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประเภทประชาชน รางวัลที่1 ผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยม ชื่อผลงาน ระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการตรวจวินิจตาเข จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

รางวัลที่ 2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ทีมหูฟังแพทย์ทางไกล ผลงาน Remote Real-Time e-stethoscope software จากมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์

ประเภทเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข รางวัลที่ 1 ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

รางวัลที่ 2 ผลงานนวัตกรรมดีเด่น ทีมThai COC เพื่อการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องอย่างไร้รอยต่อ จากโรงพยาบาลสุรินทร์