ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โฆษกคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ รับมอบหนังสือสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ จาก 3 องค์กรทางการแพทย์

วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สป.สธ.) นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ ในฐานะโฆษกคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่ ... ) พ.ศ. ....กล่าวภายหลังรับมอบหนังสือสนับสนุนการแก้ไข พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ จาก ศ.นพ.สารเนตร์ ไวคกุล นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, นพ.ประดิษฐ์ ไชยบุตร ประธานสมาพันธ์แพทย์โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (สพศท.) และอุปนายกสมาคมกายภาพบำบัดแห่งประเทศ ว่า จะได้ยื่นข้อเสนอจาก 3 องค์กรเพื่อนำไปมอบให้ประธานและคณะกรรมการ (ร่าง) พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ ที่จะประชุมในวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 นี้ เป็นเสียงส่วนหนึ่งที่รับฟังทั้งประเด็นที่เห็นด้วย เห็นต่าง หรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

กระบวนการในการเสนอแก้ไข ร่าง พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพฯ ขณะนี้ ดำเนินการมาใกล้จะหมดหน้าที่ของคณะกรรมการร่างฯแล้ว ก่อนที่จะมอบให้ประธานกรรมการพิจารณา ผลการประชาพิจารณ์สรุปความเห็นว่าจะปรับเนื้อหาหรือไม่อย่างไรและนำเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หลังจากพิจารณาข้อมูลการประเมินผลกระทบจากสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเป็นสถาบันที่เป็นกลาง โดยคำนึงถึงพี่น้องประชาชนที่ต้องได้ประโยชน์อย่างสูงสุด ซึ่ง รศ.ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ ประธานกรรมการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. แก้ไขฯ ก็พยายามทำตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้

นพ.มรุต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับข้อกังวลที่เกิดขึ้นในช่วงนี้

1.เรื่องสัดส่วนคณะกรรมการที่มีการเพิ่มสัดส่วนผู้ให้บริการนั้น เนื่องจากกรรมการร่างฯ ต้องการให้ผู้ให้บริการเข้ามามีส่วนร่วม นำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นกับผู้ปฏิบัติงาน ที่มาจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ รพ.เอกชน รพ.สังกัดมหาวิทยาลัย รพ.สังกัดกระทรวงกลาโหม รพ.สังกัด กทม. เป็นต้น

2.ประเด็นการเป็นรองประธานคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ของปลัดกระทรวงสาธารณสุขนั้นเนื่องจากอยากให้มีรองประธานเพื่อช่วยคิด ช่วยทำให้การประชุมผ่านไปได้ด้วยดี คงไม่เป็นประเด็นยึดติด อาจมีการปรับเปลี่ยนได้

3.ประเด็นคณะกรรมร่างมีความเห็นว่า บอร์ด สปสช.ควรมาจากผู้เกี่ยวข้องอย่างหลากหลายและครบถ้วน ไม่ได้มีเจตนาที่จะให้หน่วยงานใดยึดครองโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โครงการฯ มั่นคงและยั่งยืนต่อไป