ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ปีสุขภาวะที่สูญเสียก่อนวัยอันควรของประชากรไทย พ.ศ.2557 จำแนกตามเพศและสาเหตุ

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความสูญเสียปีสุขภาวะอันเนื่องมาจากการตายก่อนวัยอันควรสูงสุด 20 อันดับแรกรวมกันแล้วมีค่าสูงถึงร้อยละ 75 และ 67 ของความสูญเสียทั้งหมดในเพศชายและเพศหญิงตามลำดับ

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดความสูญเสียสูงสุดสำหรับเพศชาย ได้แก่ อุบัติเหตุทางถนน ร้อยละ 13.4 รองลงมา คือ โรคหลอดเลือดสมอง การติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ และโรคมะเร็งตับ ตามลำดับ

ส่วนสาเหตุที่ก่อความสูญเสียสูงสุดในเพศหญิง คือ โรคหลอดเลือดสมอง ร้อยละ 9.5 รองลงมาได้แก่ โรคเบาหวาน โรคหัวใจขาดเลือด และการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ตามลำดับ

การถูกทำร้าย และการทำร้ายตนเองในเพศชายมีความสูญเสียปีสุขภาวะจากการตายก่อนวัยอันควรอันดับที่ 10 และ 11 ตามลำดับ ซึ่งจะแตกต่างจากเพศหญิง โดยความสูญเสียดังกล่าวไม่อยู่ใน 20 อันดับแรก

ที่มา รายงานภาระโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พ.ศ.2557

เรื่องที่เกี่ยวข้อง