ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อธิบดีกรมบัญชีกลางแจง ปม 13 รพ.รัฐระดับตติยภูมิ หวั่น กม.จัดซื้อใหม่กระทบซื้อยาเวชภัณฑ์กลุ่มซับซ้อน ระบุ รพ.กำหนดระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติการจัดซื้อเองได้ แต่ต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว้แล้ว โดยได้ยกร่างระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว พร้อมนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาลงนาม และจะนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา สำหรับร่างกฎกระทรวง จำนวน 7 ฉบับ คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เพื่อจะเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงนาม และนำไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อให้ร่างระเบียบฯ และร่างกฎกระทรวง มีผลใช้บังคับในวันที่ 24 สิงหาคม 2560

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า กรมบัญชีกลางได้พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) เพื่อรองรับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ รวมทั้งได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ และระบบ e-GP แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคแล้ว ซึ่งดำเนินการอบรมแล้วจำนวน 332 รุ่น โดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 22,930 คน และอยู่ระหว่างการอบรมในเดือนสิงหาคม 2560 อีก 125 รุ่น กลุ่มเป้าหมายจำนวน 14,740 คน ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. และกฎหมายลำดับรองให้สาธารณชน ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ประกอบการ ได้ศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวิดีโอบรรยายสาธิตในหัวข้อต่างๆ ประมาณ 37 เรื่อง ภายในเดือนสิงหาคม 2560 นี้

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า สำหรับสถานพยาบาลของรัฐบางแห่งมีความกังวลถึงผลกระทบจากการบังคับใช้ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อยา อวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรคและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาบางรายของสถานพยาบาล และควรกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สถานพยาบาลสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยได้นั้น (ดูข่าว ที่นี่) ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ได้กำหนดเกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมีความประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือบางส่วน สามารถกระทำได้โดยต้องสอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว ซึ่งการดำเนินการข้างต้นจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ที่ต้องการให้การจัดซื้อจัดจ้างมีความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้

“พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ ฉบับนี้ ให้ความสำคัญกับเรื่องของความคุ้มค่าของ สินค้า บริการ และงานก่อสร้าง ที่จะจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพที่ดี และตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน ไม่จำเป็นต้องพิจารณาเลือกราคาต่ำสุดเสมอไป โดยสามารถกำหนดเกณฑ์พิจารณาด้านคุณภาพควบคู่ไปกับราคาด้วยได้” อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าว