ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุขตั้งเป้าพัฒนาหน่วยงานในสังกัด 1,904 แห่ง ผ่านการประเมินโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ภายในปี 2561 กำชับผู้ตรวจประเมินฯ ทุกเขตสุขภาพ ยึดค่า นิยมกระทรวงสาธารณสุข เพื่อช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารงานที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล

เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 ที่โรงแรมทีเคพาเลซ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาราชการแทนหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการถอดบทเรียนของผู้ตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ระดับเขตสุขภาพ พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผู้ตรวจประเมิน ITA ระดับเขตสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 64 คนเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ตรวจประเมินฯ ที่ได้ทุ่มเททำงานให้บรรลุตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล

นพ.ยงยศ กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2560 กระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญบรรจุโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัด ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์การบริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) มีการขับเคลื่อนติดตามและตัวชี้วัดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในปี 2560 มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน จำนวน 396 แห่ง ประกอบด้วย ส่วนราชการระดับกรม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (รวม โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจังหวัดละ 2 แห่ง โรงพยาบาลชุมชนจังหวัดละ 2 แห่ง หน่วยงานของรัฐภายใต้กำกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข องค์การมหาชน และรัฐวิสาหกิจและในปี 2561 ตั้งเป้าจะขยายการประเมินครอบ คลุมทุกหน่วยงาน จำนวน 1,904 หน่วยงาน

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข ได้พัฒนาศักยภาพผู้ตรวจประเมินระดับเขตสุขภาพ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจประเมินเอกสารหลักฐานตามข้อกำหนดของแบบสำรวจ ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ให้มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเป็นระบบ เพื่อช่วยให้กระทรวงสาธารณสุขมีการบริหารงานที่เป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล และได้กำชับให้ผู้ตรวจประเมินฯ ยึดหลักค่านิยมองค์กรของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ จากการตรวจประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช.พบว่า คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของกระทรวงสาธารณสุข ได้รับการยอมรับจาก สำนักงาน ป.ป.ช. และจะมอบรางวัล ITA Award ให้กระทรวงสาธารณสุข ในเดือนพฤศจิกายน 2560