ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สธ.ออกหนังสือถึง นพ.สสจ.ทุกจังหวัด แจ้งค่าจ้างผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ฉบับใหม่ จากเดิมให้หน่วยบริการจ่ายเดือนละ 300 บาท เปลี่ยนเป็นเหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือน สำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ 5-10 คน ยกเว้นในพื้นที่มีผู้สูงอายุพึ่งพิงน้อยกว่า 5 คน ให้จ้างเหมาไม่เกิน 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่ 1 ต.ค.60

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2560 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ลงนามในหนังสือด่วนที่สุดถึงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยระบุว่า

ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเวียนหนังสือเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 แนวทางการจัดอบรมผู้จัดการดูแล (Care Manager: CM) และผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) ให้หน่วยบริการเสนอโครงการและแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan: CP) และการกำหนดให้หน่วยบริการดำเนินการจ่ายเงินสนับสนุนการทำงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) ไม่เกิน 300 บาทต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver: CG) 1 คนต่อเดือน นั้น

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทน Care Giver ดังนั้นจึงให้ยกเลิกความในข้อ 4 ของหนังสือตามอ้างถึง และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“4.ให้หน่วยบริการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนระบบบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Long Term Care) โดยการจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ในลักษณะจิตอาสาตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคล (Care Plan) และให้หน่วยบริการจ่ายเงินสนับสนุนการทำงานของผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ในอัตราค่าจ้างเหมาจ่ายไม่เกิน 1,500 บาทต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 1 คน ทั้งนี้ ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 1 คน ให้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงตั้งแต่ 5-10 คน ยกเว้นในกรณีที่พื้นที่มีผู้สูงอายุพึ่งพิงทั้งหมดน้อยกว่า 5 คน ให้จ้างเหมาไม่เกิน 600 บาทต่อเดือนต่อผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) 1 คน โดยให้ผู้จัดการดูแล (Care Manager) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิให้แก่ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) ตามศักยภาพ และคละกลุ่มของผู้สูงอายุให้เหมาะสม รวมทั้งให้ดำเนินการในลักษณะการจ้างเหมาบริการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 โดยขอให้ดำเนินการดังนี้

4.1 การจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รายใหม่ ให้ดำเนินการจ้างและมีสิทธิได้รับค่าจ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

4.2 การจ้างเหมาผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) รายเก่า ให้ดำเนินการยกเลิกไปสั่งจ้างเดิม และมีสิทธิได้รับค่าจ้างในอัตราใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป”