ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 ในประเทศไทย เป็นกลุ่ม B ซึ่งพบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และระบาดนอกประเทศจีน ร้อยละ 85 ส่วนการตรวจเชื้อโควิด 19 ในไทยใช้วิธี Realtime reverse transcription - PCR (RT-PCR) ที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เร่งพัฒนาการตรวจด้วยน้ำลายและ Reverse transcription – loop-mediated isothermal amplification (RT-LAMP)

เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 ที่ระบาดในประเทศไทยจากผู้ติดเชื้อ 40 ราย พบแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม B ที่เกิดการกลายพันธุ์จากกลุ่ม A พบมากในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน และการระบาดเป็นไปอย่างรวดเร็วนอกประเทศจีน โดยประเทศไทยพบถึงร้อยละ 85 และกลุ่ม C ที่เกิดการกลายพันธุ์จาก กลุ่ม B โดยเริ่มพบการระบาดในยุโรปและสิงคโปร์ ในประเทศไทยพบร้อยละ 15 ทั้งนี้ กลุ่ม A ซึ่งเป็นเชื้อที่คล้ายกับเชื้อไวรัสโคโรนาที่พบในค้างคาวและตัวนิ่ม ที่คาดว่าเป็นต้นกำเนิดของการระบาดในครั้งนี้ ยังไม่พบในประเทศไทย

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก โดยดูตำแหน่งความหลากหลายทางพันธุกรรม (polymorphism) ของสายพันธุ์โควิด 19 พบว่า กลุ่ม B และ C ที่ระบาดในไทย มี 3 สายพันธุ์หลัก คือ S, G และ V โดยสายพันธุ์ S พบมากที่สุด รองลงมาเป็น G และ V ตามลำดับ ทั้งหมดยังไม่มีข้อมูลทางวิชาการแสดงผลในการก่อโรคที่แตกต่างกัน และยังไม่สามารถระบุได้ว่า การกลายพันธุ์ทำให้ก่อโรครุนแรงหรือติดต่อไวขึ้น

การถอดรหัสพันธุกรรมโควิด 19 จะดำเนินการถอดรหัสจากตัวอย่างผู้ติดเชื้อทุกภูมิภาคของประเทศไทยให้ครบ 100 ราย เพื่อศึกษาการกระจายตัว ติดตามการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์ และกลไกการก่อโรคของเชื้อต่อไป ซึ่งการถอดรหัสในอนาคตจะร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภากาชาดไทย การตรวจเชื้อโควิด 19 ในไทย มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านการรับรองโดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ว 133 แห่ง ทำให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อได้ง่าย มีการส่งตัวอย่าง และรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ รายงานผลได้ภายใน 1 วัน สำหรับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ในประเทศไทย ใช้วิธี RT - PCR ซึ่งเป็นการตรวจที่องค์การอนามัยโลกแนะนำ เป็นการตรวจหารหัสพันธุกรรม ซึ่งมีความแม่นยำ รวดเร็ว พร้อมกันนี้จะเร่งพัฒนาการตรวจหาเชื้อโควิดด้วยวิธีตรวจทางน้ำลาย และ RT - LAMP

“ทั้งนี้การตรวจหาเชื้อจะต้องทำในสถานพยาบาลและวิเคราะห์แปลผลโดยแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น จึงไม่แนะนำให้ซื้อชุดทดสอบทางออนไลน์มาตรวจเอง” นพ.โอภาส กล่าว