ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช จัดประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 ภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง รวมพลังสร้างสุข ตามรอยพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10พัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีตามวิถีของท้องถิ่น

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะหา จ.ยะลา ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช, นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจากทั่วประเทศร่วมประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ครั้งที่ 20 ประจำปี 2560 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 16 พฤศจิกายน 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมจำนวนกว่า 400 คน

ศาสตราจารย์ธานินทร์ กล่าวว่า การจัดประชุมวิชาการการพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชในปีนี้ เป็นโอกาสสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรได้มีการแลกเปลี่ยนวิธีการทำงานซึ่งกันและกัน เรียนรู้ประสบการณ์ที่แตกต่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่และสถานการณ์การพัฒนาของแต่ละแห่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอันเป็นเป้าหมายสำคัญของภารกิจโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชภายใต้แนวคิด “เข้าใจ เข้าถึง รวมพลังสร้างสุข ตามรอยพ่อ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ที่ได้พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทุกแห่ง

มีการวางแผนพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ให้ไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาคุณภาพบริการของกระทรวงสาธารณสุข เป็นแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ และเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดี รวมทั้งในวาระ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 5 (พ.ศ.2560 - 2569) จึงมีนโยบายการขับเคลื่อนด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ชุมชนสุขภาวะ ผู้รับบริการมีความสุข บุคลากรมีความสุข และโรงพยาบาลแห่งความสุข ตามเป้าหมายของกระทรวงสาธารณสุขที่ว่า ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

ทั้งนี้ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทำให้ เจริญก้าวหน้าเป็นลำดับผลการดำเนินงานที่ผ่านมา มีการพัฒนาคุณภาพการบริการจนได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ มากมาย เช่น ผ่านการรับรองโรงพยาบาลคุณภาพมาตรฐาน HA คุณภาพมาตรฐานงานชันสูตรระดับประเทศ เป็นต้นและบรรลุภารกิจเบื้องต้น 3 ประการ ได้แก่ ประการแรก การเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ประการที่สอง คือ เป็นแม่แบบให้กับโรงพยาบาลชุมชนอื่นๆ ทั่วประเทศ ในลักษณะของโรงพยาบาลชุมชนพี่เลี้ยง และประการสุดท้ายเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชน โดยคำนึงถึงคุณภาพและความต้องการของประชาชนเป็นตัวกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาโรงพยาบาลสู่ความเป็นเลิศในทุกด้าน

นายพลากร สุวรรณรัฐ