ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศ 21 แห่ง เตรียมปรับเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุขภายในกันยายน 2559 โดยใช้ยุทธศาสตร์พัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการส่งเสริมและการป้องกันโรค ด้านบริการทางการแพทย์ ด้านบุคลากร และสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร

ศ.ธานินทร์ กรัยวิเชียร องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมสามัญประจำปี 2559 คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช (รพร.) พร้อมด้วยพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี รองประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และ นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่กระทรวงสาธารณสุข ว่า จากการที่มูลนิธิ รพร.ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขตั้งคณะกรรมการวางแนวทางการทำงานทศวรรษที่ 5 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนั้น มีการตั้งเป้าหมายให้โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเป็นโรงพยาบาลต้นแบบแห่งความสุข โดยใช้ยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่

1.ความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมและการป้องกันโรค

2.ความเป็นเลิศด้านบริการทางการแพทย์

3.ความเป็นเลิศด้านบุคลากร

และ 4.สร้างธรรมาภิบาลในองค์กร

พร้อมกันนี้ ได้วางแผนการดำเนินงาน 10 เรื่อง ได้แก่

1.พัฒนาและยกระดับศักยภาพโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้ได้ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล

2.พัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน มีระบบติดตามคุณภาพ รพร. ภายในเครือข่ายทั้ง 21 แห่ง

3.สร้างทีมหมอครอบครัว

4.พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยติดเตียงอย่างต่อเนื่อง

5.จัดหาพลังงานทดแทนในโรงพยาบาล เพิ่มพื้นที่สีเขียว

6.สร้างมาตรฐานโรงพยาบาลแห่งความสุข และสร้างระบบพี่เลี้ยง

7.พัฒนาระบบการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในโรงพยาบาล

8.พัฒนาให้เป็นองค์กรนวัตกรรมตั้งเครือข่ายนวตกรรมกลุ่ม รพร.

9.พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการเข้าถึงบริการ

และ10.พัฒนาจิตตปัญญาในองค์กร โดยการสร้างแรงจูงใจในการใช้จิตตปัญญาในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ จะดำเนินการทั้ง 10 เรื่อง ในโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชทั้ง 21 แห่งทั่วประเทศ เริ่มดำเนินการภายในเดือนกันยายน 2559