ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อกพ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีมติให้ไล่ออกข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง ชี้เป็นการกระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรง

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ภายหลังประชุม อกพ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (อกพ.สป.) กรณีข้าราชการชายลวนลามลูกจ้างหญิง ว่า ที่ประชุม อกพ.สป.ได้พิจารณาโทษข้าราชการชายซึ่งเป็นหัวหน้างาน ตามผลสรุปที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงเสนอโดยมีความเห็นว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานกระทำการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง ตามมาตรา 85 (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรลงโทษให้ไล่ออกจากราชการ