ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

นับตั้งแต่โครงการ 70 ปีไม่มีคิว เมื่อวันที่ 1 เม.ย.2555 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ.2560 ทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีดำริ ในการเร่งพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศทุกเขตสุขภาพ เพื่อลดการส่งต่อ ลดความแออัด และลดการรอคอย ทั้งนี้โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง ในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด 10 เตียง เป็นศูนย์กลางของการให้บริการสุขภาพในชุมชน ทั้งระดับทุติยภูมิ และปฐมภูมิแบบองค์รวม บริหารงานโดย นพ.ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ ได้มีการตอบสนองนโยบายกระทรวงสาธารณสุขทุก ๆ นโยบายด้วยดีตลอดมา ซึ่งส่งผลต่อความพึงพอใจในการมารับบริการของผู้ป่วยในชุมชน และชุมชนใกล้เคียงที่เป็นรอยต่อของอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

ทั้งนี้กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนฯ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการเภสัชกรรม และเป็นศูนย์กลางของการบริการด้านยา และงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข และต้องมีการกระจายยา รวมถึงการติดตามการใช้ยา ทั้งด้านความปลอดภัยด้านยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพ รวมถึงการที่ต้องมีส่วนช่วยให้ระบบบริการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทางกลุ่มงานได้มีการจัดทำการพัฒนาระบบคุณภาพบริการ เพื่อความรวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย และลดความแออัด และได้จัดทำ MOU กับหน่วยงานต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสุขสำราญ เพื่อเปิดช่องทางด่วน ลดความแออัดสำหรับผู้มารับบริการ

โครงการช่องทางด่วนโครงการแรกเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานทันตกรรม โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการช่องทางด่วนเฉพาะกิจ (Fast Track เภสัช-ทันตะ) โดยมีข้อตกลงในการจัดทำ “คูปอง” หรือ Queue Card เป็นสัญลักษณ์ ที่มีชื่อว่า คูปอง “ส่งรูปฟันมา – รับยาไป” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ฟันมา-ยาไป”นั่นเอง เพื่อให้ผู้ป่วยทันตกรรมนำมายื่นในการมารับยา ซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมือนกันกับโครงการ 70 ปีไม่มีคิว ทั้งนี้เป็นการลดขั้นตอนในการจ่ายยาผู้ป่วยของกลุ่มงานทันตกรรม ซึ่งทางกลุ่มงานทันตกรรม จะไม่มีการเก็บ Stock ยา

ปัจจุบันทางกลุ่มงานเภสัชกรรม ได้ขยายโอกาส โดยร่วมมือกับกลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัว และการบริการด้านปฐมภูมิ ซึ่งมีการใช้คูปอง “เด็กดีมา–รับยาไป” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “เด็กมา-ยาไป” เช่นกัน โดยทางกลุ่มงานเภสัชกรรม จะช่วยคำนวณขนาดยาเด็ก พร้อมจัด-จ่ายยา เพื่อส่งมอบให้ผู้ปกครองเด็กที่นำเด็กมารับวัคซีนในวันคลินิก “Well Baby”

ปัจจุบันยังได้ขยายโอกาสช่องทางด่วน (Fast Track) ให้กับแผนกผู้ป่วยใน (Ward) ที่ต้องรับยาเพิ่มระหว่างวัน และแผนกห้องฉุกเฉินที่ต้องได้รับยาด่วนฉุกเฉิน

โดยสรุปโครงการที่ได้จัดทำขึ้นมาทั้งหมดนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความแอดอัดของผู้ป่วย และเป็นการสนับสนุนการบริการที่ช่วยลดเวลาสำหรับกลุ่มงานต่างๆ ที่ได้ทำข้อตกลงกันไว้

การพัฒนาระบบนี้เป็นการตอบสนองต่อกระทรวงสาธารณสุขในนโยบาย 70 ปีไม่มีคิว เพื่อความสะดวก รวดเร็วให้ผู้ป่วย และประชานชนผู้มารับบริการ ที่สำคัญที่สุด คือ การลดความแออัดสำหรับผู้ป่วยหน้าห้องจ่ายยา ซึ่งถือว่าเป็นด่านสุดท้าย ที่ผู้มารับบริการจะต้องได้รับความสะดวกสบาย และประทับใจ สมกับคำกล่าวที่ว่า โรงพยาบาลสุขสำราญ “โรงพยาบาลของประชาชน”

ผู้เขียน: ภก.นวเรศ เหลืองใส หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม รพ.สุขสำราญ จ.ระนอง