โรงพยาบาลสุขสำราญ

 • กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค รพ.สุขสำราญ จ.ระนอง ผุดไอเดีย ช่วยลดความแออัดในขณะรอรับยาใน โครงการ...ฝากยาตามนัด เภสัชจัดให้ นำร่องเฉพาะคลินิกเบาหวาน-ความดันสูง ให้ผู้ป่วยมารับยาช่วงบ่ายหรือนอกเวลาราชการได้ ลดรอคอยกรณีผู้ป่วยมีธุระเร่งด่วน
  2019-08-06 16:08
 • หมอถาวร เผย บริหาร รพ.สุขสำราญ 8 ปี เน้นนโยบายรัดเข็มขัด เหตุจัดบริการพิเศษเพิ่มรายได้ทำได้ยาก อยู่ในพื้นที่กันดาร ทั้งไม่มีมีแหล่งท่องเที่ยว ระบุ รพ.ดูแลประชากร 1.2 หมื่นคน ได้รับงบบัตรทอง 17 ล้านบาท/ปี ปลายปีขาดสภาพคล่องระดับ 6 เม็ดเงินไม่เพียงพอ เสนอจัดงบพิเศษดูแล รพ.ประชากรน้อย เช่นในอดีต พร้อมขอบคุณ “หมอปิยะสกล” ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม แนะดึงชุมชนมีส่วนร่วม ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง ดูแล รพ.
  2017-12-02 12:19
 • โครงการช่องทางด่วนโครงการแรกเป็นการร่วมมือกันระหว่างกลุ่มงานเภสัชกรรมและกลุ่มงานทันตกรรม โดยจัดตั้งเป็นคณะกรรมการช่องทางด่วนเฉพาะกิจ (Fast Track เภสัช-ทันตะ) โดยมีข้อตกลงในการจัดทำ “คูปอง” หรือ Queue Card เป็นสัญลักษณ์ ที่มีชื่อว่า คูปอง “ส่งรูปฟันมา – รับยาไป” หรือเรียกสั้นๆ ว่า “ฟันมา-ยาไป”นั่นเอง เพื่อให้ผู้ป่วยทันตกรรมนำมายื่นในการมารับยา ซึ่งจะมีรูปแบบที่เหมือนกันกับโครงการ 70 ปีไม่มีคิว
  2017-11-26 19:52
 • “หมอปิยะสกล” ลงพื้นที่โดยไม่แจ้งล่วงหน้าเพื่อรับทราบปัญหาและหาทางช่วยเหลือสนับสนุนให้โรงพยาบาลที่มีงบประมาณจำกัด ยึดหลัก “ศาสตร์พระราชา” ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 โดยเฉพาะหลักของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้แต่ละโรงพยาบาลสามารถพึ่งพาตนเองได้
  2017-11-23 20:19
 • ทุกครั้งที่จ่ายเข็มฉีดยาที่ใช้กับอินสุลิน ผมจะชี้แจงว่า ผู้ป่วยสามารถนำขวดที่ใส่เข็มอินสุลินเหล่านี้ไปกำจัดได้โดยสามารถนำไปฝากไว้ที่ รพ.สต. หรือจะฝาก อสม. (อาสาสมัครสาธารณสุข) ไว้เพื่อจะได้ส่งต่อมาเพื่อกำจัดหรือทำลายที่โรงพยาบาล
  2017-09-30 22:46
 • ข้าพเจ้าผ่านการทำงานมาจาก หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมที่ต้องรับผิดชอบมากมายหลายบทบาท ซึ่งต้องทำงานทุกอย่างเหมือนฝ่ายเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชนทั่วไปที่ต้องเป็นการให้บริการแบบ “One Stop Service” ทำได้เบ็ดเสร็จและต้องมีคุณภาพ
  2017-07-12 15:18
 • จากการติดตามการใช้สมุนไพรของผู้ป่วยรายหนึ่งในพื้นที่ อ.สุขสำราญ จ.ระนอง ที่ได้มีการใช้สมุนไพรชนิดหนึ่งที่เรียกว่า “ขลู่” ซึ่งผู้ป่วยใช้ดื่มเป็นน้ำชามาตลอด โดยดื่มชาใบขลู่หลังจากที่มีค่าน้ำตาลสูง เฉลี่ยอยู่ที่ 800 mg % และทางที่เยี่ยมบ้านได้มีการติดตามค่าน้ำตาลมาตลอดพบว่า หลังรับประทานชาใบขลู่ต่อเนื่อง ค่าน้ำตาลของผู้ป่วยท่านนี้ลดลงมาเป็นลำดับ 162 mg%, 144 mg% และ 134 mg% กอปรกับความดันโลหิตลดลง จาก 186/109 mmHg, 158/80 mmHg มาเป็น 130/80 mmHg ซึ่งลดลงได้เป็นอย่างดี
  2017-06-07 20:58