ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข พัฒนาความเป็นเลิศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็ง ครบวงจร เพิ่มการเข้าถึงบริการระดับสูง ใกล้บ้าน ลดการส่งต่อผู้ป่วย

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ นพ.กิตติศักดิ์ กลับดี ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเขตสุขภาพที่ 3 ประกอบด้วย 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และให้สัมภาษณ์ว่า นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบหมายให้ติดตามการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) พบว่า เขตสุขภาพที่ 3 มีผลงานเด่นใน 3 เรื่อง ได้แก่ การพัฒนาความเป็นเลิศโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ให้เป็นโรงพยาบาลศูนย์และแม่ข่ายด้านโรคหัวใจและหลอดเลือดของเขตสุขภาพที่ 3 มีห้องตรวจสวนหัวใจ ห้องผ่าตัดหัวใจ และหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤติหัวใจ หรือ CCU

รวมทั้งได้พัฒนาเครือข่ายให้มีช่องทางด่วน (fast track) สามารถให้ยาละลายลิ่มเลือดรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจเฉียบพลัน สำเร็จร้อยละ 100 เฉลี่ยได้รับยาภายในระยะเวลา 21.5 นาที ให้บริการสวนหัวใจเพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคไปแล้วกว่า 800 ราย ส่งผลให้ในปี 2560 อัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจและหลอดเลือดลดลงกว่าร้อยละ 55 โดยจะเปิดบริการผ่าตัดหัวใจแบบเปิด (open heart surgery) ในปี 2561

นอกจากนี้ ได้เปิดศูนย์เชี่ยวชาญโรคมะเร็ง ที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ (เขาเขียว) แห่งใหม่ ให้บริการรังสีรักษา เปิดฉายรังสีด้วยเครื่องจำลองแบบ 2 มิติ สามารถฉายรังสีผู้ป่วยได้วันละ 40 - 50 คน ให้บริการฉายรังสีเพื่อหวังผลหายขาดและการฉายรังสีแบบประคับประคอง ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ และมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย

ในปี 2560 ให้บริการฉายรังสี ผู้ป่วย 339 คน รวม 5,538 ครั้ง ลดการส่งต่อผู้ป่วยไปโรงพยาบาลมะเร็งลพบุรีได้ร้อยละ 40 จาก 695 คนเหลือ 421 คน ลดระยะเวลารอคอย และลดค่าใช้จ่ายการตามจ่ายผู้ป่วยมะเร็งสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 14 ล้านบาท ได้รับความพึงพอใจจากผู้ป่วยและญาติร้อยละ 90 ในปี 2562 จะเพิ่มการให้บริการฉายรังสีรักษาแบบหวังผลหายขาด ด้วยเครื่องฉายรังสีแบบ 3 มิติ ในผู้ป่วยมะเร็งระยะเริ่มต้นให้มากขึ้น สามารถดูแลผู้ป่วยมะเร็งได้อย่างครบวงจร

สำหรับ โรงพยาบาลกำแพงเพชร คาดว่าในปี 2562 จะเปิดการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน เพื่อวุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรม สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ร่วมกับคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร ขณะนี้อยู่ระหว่างขอรับการประเมินเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรม ซึ่งเป็นการวางรากฐานการผลิตแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว เพื่อให้มีแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำคลินิกหมอครอบครัวให้เขตสุขภาพที่ 3 และประเทศในอนาคต