ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รมว.สาธารณสุข ติดตามการบริการของสถานบริการสาธารณสุข เล็งหนุนพิษณุโลกเป็นเมืองสุขภาพเมืองสมุนไพรภาคเหนือตอนล่างผลิตยาแผนไทย ดูแลประชาชนควบคู่แพทย์แผนปัจจุบัน พร้อมสร้างอาชีพเพิ่มรายได้จากเมืองสมุนไพร

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ จ.พิษณุโลก นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารระดับสูง ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการให้บริการประชาชน ณ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นครป่าหมาก และพบปะอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน อ.บางกระทุ่ม ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นอกสถานที่อย่างเป็นทางการ

นพ.ปิยะสกล กล่าวว่า ตามแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ.2560-2564 ส่งเสริมการพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร (ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ) และสนับสนุนการพัฒนาบริการแพทย์แผนไทย ต่อยอดจากภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าในท้องถิ่น ให้สามารถเป็นจุดขายให้นักท่องเที่ยวเข้ามาใช้บริการ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่คนไทย ตามเจตนารมณ์ของการพัฒนาคนไทยไปสู่ เศรษฐกิจยุค 4.0

ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดให้การแพทย์แผนไทยและทางเลือก เป็น 1 ใน 19 สาขาหลักตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) เพื่อใช้ภูมิปัญญาไทยการแพทย์แผนไทยดูแลผู้ป่วยแบบผสมผสานร่วมกับแพทย์แผนปัจจุบันและสหวิชาชีพ เพิ่มทางเลือกการดูแลสุขภาพประชาชน ตั้งเป้าให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป มีคลินิกบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานรักษาโรคทั่วไปและเฉพาะโรค อย่างน้อย 1 คลินิก ขณะนี้ดำเนินการได้ร้อยละ 70 นอกจากนี้ยังได้พัฒนาโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย และมีแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 9,000 แห่ง ให้ประชาชนเข้าถึงบริการการแพทย์ผสมผสานมากขึ้น

สำหรับโรงพยาบาลบางกระทุ่ม นับเป็นโรงพยาบาลที่มีความก้าวหน้าการพัฒนาสมุนไพร มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพร (GMP หรือGood Manufacturing Practice) ในปี 2560 มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทยในโรงพยาบาลกว่าร้อยละ 40 และได้กระจายยาแผนไทยที่ผลิตให้สถานบริการภายในจังหวัด ในเขตสุขภาพที่ 2 รวมถึงจังหวัดอื่นๆ กว่า 50 แห่ง มีประชาชนในพื้นร่วมกันตั้งกลุ่มสมุนไพรครบวงจรเพื่อเศรษฐกิจชุมชน จำนวน 77 ราย ปลูกวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพส่งโรงพยาบาล สร้างรายได้ให้กับชุมชน ในปีงบประมาณ 2561 มีแผนเพิ่มกำลังการผลิตยาสมุนไพรเพิ่มร้อยละ 10 อาทิ ยาแคปซูล ยาชง ยาลูกกลอน ยาน้ำ ลูกประคบสมุนไพร 55 รายการ เป็นต้น

ทั้งนี้ โรงพยาบาลบางกระทุ่ม ได้รับงบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (งบเพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2560 ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพรและการแพทย์แผนไทย เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ เศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ตามยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิษณุโลกที่จะพัฒนาจังหวัดให้เป็นเมืองสุขภาพและเมืองสมุนไพร

สำหรับ สถิติการใช้ยาแผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศปี 2560 มีมูลค่ากว่า 1,219 ล้านบาท โดยในปี 2561 ตั้งเป้าให้มีมูลค่าการใช้ยาแผนไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 และจะพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลตามมาตรฐาน WHO-GMP ขณะนี้มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรฯ ผ่านมาตรฐาน WHO-GMP แล้ว 32 แห่ง และอยู่ระหว่างพัฒนามาตรฐานและตรวจประเมินมาตรฐาน 15 แห่ง