ปลัด สธ.ลงนามคำสั่งตั้ง 6 รองอธิบดี, ผอ.รพศ./รพท.และ นพ.สสจ.ใหม่

เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561 นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงนามในคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข 6 ฉบับ เรื่อง ย้ายข้าราชการ, โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ, แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง มีรายละเอียดดังนี้

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 11/2561 เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 4 ราย ดังนี้

1.นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ ผู้อำนวยการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ เป็น รองอธิบดีกรมการแพทย์

2.นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

3.นพ.บัญชา ค้าของ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น รองอธิบดีกรมอนามัย

4.พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ ผู้อำนวยการสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เป็น รองอธิบดีกรมอนามัย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 11/2561 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 6 ราย ดังนี้

1.นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำพูน

2.นพ.พัลลภ ยอดศิริจินดา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

3.นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

4.นพ.อภิชัย ลิมานนท์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

5.นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง

6.นพ.สาธิต ทิมขำ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 12/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 5 ราย ดังนี้

1.นพ.มนู ศุกลสกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.นพ.สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี

3.นพ.วิทยา พลสีลา นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส

4.นพ.ไพศาล เกื้ออรุณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช

5.นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็น นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 13/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 1 ราย ดังนี้

1.พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เป็น ผู้อำนวยการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 14/2561 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 1 ราย ดังนี้

1.นพ.นิติ เหตานุรักษ์ นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รพ.สระบุรี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 10/2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ 3 ราย ดังนี้

1.นพ.พงศธร พอกเพิ่มดี ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น ผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข

2.นางสาวจารุวรรณ ลิ้มสัจจะสกุล ผู้อำนวยการสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็น รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

3.ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมเครื่องสำอางและวัตถุอันตราย เป็น รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

กดถูกใจแฟนเพจ Hfocus.org บน Facebook ติดตามข่าวสารระบบสุขภาพทุกความเคลื่อนไหว

ความคิดเห็นล่าสุด

ข่าวล่าสุด

ความคิดเห็นล่าสุด

กลับด้านบน