ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 (ดาวน์โหลด ที่นี่) โดยให้ยกเลิกประกาศ คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560 และให้ใช้รายการยาในบัญชีแนบท้ายประกาศฯ เป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สำหรับบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 มีรายการยาที่มีการปรับปรุงเพิ่มจากบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2560 ดังนี้ (ดาวน์โหลด ที่นี่)

กลุ่มที่ 1 รายการยาใหม่ 31 รายการ

กลุ่มที่ 2 รายการยาที่มีการคัดออกจากบัญชี 3 รายการ

กลุ่มที่ 3 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง 34 รายการ

และการปรับแก้ไขภาคผนวกที่ 5 บัญชียาจากสมุนไพร กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

‘บัญชียาหลักแห่งชาติฉบับใหม่ปี 61’ มีผลบังคับใช้ 20 ม.ค.นี้