ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่ 19 ม.ค. 61 มีผลบังคับใช้ 20 ม.ค.61

ตามที่ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2561 เรื่อง บัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 (ดู ที่นี่) ซึ่งเป็นฉบับใหม่ มีรายการยาที่มีการปรับปรุงเพิ่มจากบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2560 ดังนี้

กลุ่มที่ 1 รายการยาใหม่ 31 รายการ

กลุ่มที่ 2 รายการยาที่มีการคัดออกจากบัญชี 3 รายการ

กลุ่มที่ 3 รายการยาที่มีการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง 34 รายการ

และการปรับแก้ไขภาคผนวกที่ 5 บัญชียาจากสมุนไพร กลุ่มที่ 2 ยาพัฒนาจากสมุนไพร

โดยระบุว่าให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 ราชกิจจานุเบกษาฉบับเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 เล่ม 135 ตอนพิเศษ 14 ง หน้า 4 ได้ลงประกาศดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว (ดู ที่นี่) ซึ่งจะทำให้ประกาศบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้ในวันที่ 20 มกราคม 2561