ระดมความคิดเห็นผู้บริหาร สธ. ได้ข้อสรุปทิศทางปฏิรูป 4 เรื่องหลัก

Sun, 2018-01-21 20:16 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข ระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูง ได้ทิศทางการปฏิรูป เน้น 4 เรื่องหลัก ระบบบริหาร ระบบริการและคุ้มครองผู้บริโภค ข้อมูลสารสนเทศและกำลังคน ระบบการเงินการคลัง โดยนำสิ่งที่มีมาปรับพร้อมรับฟังความคิดเห็นรอบด้านจากภาคประชาสังคมและบูรณาการกับคณะปฏิรูปที่เกี่ยวข้องด้านสังคมเพื่อประโยชน์ประชาชนสังคม และประเทศ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561 นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้ประชุมระดมความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อปฏิรูปกลไกการดำเนินงานของกระทรวงสาธารณสุข (Retreat) ประจำปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 18-19 มกราคม 2561 ได้ข้อสรุปทิศทางการปฏิรูป ดังนี้

1.ระบบบริหารด้านสุขภาพ โดยมีคณะกรรมการดูแลระดับชาติคือนโยบายสุขภาพแห่งชาติ (National Health Policy Board) เพื่อกำหนดทิศทาง/นโยบายหลักด้านสุขภาพ เชื่อมโยง/บูรณาการ นำนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมกำกับติดตามและประเมินผล และคณะกรรมการนโยบายสุขภาพระดับเขตสุขภาพ ทำหน้าที่บูรณาการทำงานกับทุกภาคส่วนในพื้นที่

2.ระบบริการและคุ้มครองผู้บริโภค เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม ออกแบบระบบบริการปฐมภูมิให้เข้มแข็ง และคุ้มครองผู้บริโภค โดยเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ รองรับสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

3.ข้อมูลสารสนเทศและกำลังคน โดยนำเทคโนโลยีมาพัฒนาโรงพยาบาลรองรับสังคมดิจิตอล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพที่ทันสมัยสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการพัฒนาและกระจายกำลังคน

4.การปฏิรูประบบการเงินการคลัง โดยจัดชุดสิทธิประโยชน์หลัก เพิ่มความครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ จัดหาแหล่งรายได้เพิ่มเติม เป็นต้น

“แนวคิดทิศทางการปฏิรูปที่จะเร่งเดินหน้าในครั้งนี้ บางเรื่องไม่ใช่เรื่องใหม่ เป็นการนำสิ่งที่มีมาปรับ และจะต้องทำการรับฟังความคิดเห็นประชาชน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ให้เข้ามามีส่วนร่วมรวมทั้งบูรณาการกับคณะปฏิรูปอื่นด้านสังคมที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ” นพ.ปิยะสกล กล่าว

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม