ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ประกาศผลเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ.2561-2565 สหภาพพยาบาลได้รับเลือก 3 ราย จากกรรมการ 16 ราย 'รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง' คะแนนอันดับ 1 ‘17,287 คะแนน’

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561 สภาการพยาบาลประกาศผลการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลวาระ พ.ศ.2561-2565 เรียงตามลำดับคะแนนที่ได้รับจำนวน 16 คน จากผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาการพยาบาล 119 คน ดังนี้

1.รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง 17,287 คะแนน

2.ศ.ดร.วีณา จีระแพทย์ 9,830 คะแนน

3.นางประภัสสร พงศ์พันธุ์พิศาล 8,678 คะแนน

4.รศ.ดร.ศิริอร สินธุ 8,609 คะแนน

5.รศ.ดร.เรณู พุกบุญมี 8,224 คะแนน

6.ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร ศรีสุพรรณ 7,616 คะแนน

7.ดร.ธีรพร สถิรอังกูร 7,571 คะแนน

8.รศ.ดร.ยาใจ สิทธิมงคล 7,479 คะแนน

9.นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์ 7,096 คะแนน

10.รศ.ดร.อรพรรณ โตสิงห์ 6,419 คะแนน

11.นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น 6,207 คะแนน

12.ดร.จงกลณี จันทรศิริ 5,939 คะแนน

13.รศ.ดร.สมจิต แดนสีแก้ว 5,639 คะแนน

14.นายวิทย์ มงคลวิสุทธิ์ 5,491 คะแนน

15.นางกรรณิกา ปัญญาอมรวัฒน์ 5,371 คะแนน

16.ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล 5,335 คะแนน

โดยจะมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

ทั้งนี้ในการเลือกตั้งกรรมการสภาการพยาบาลครั้งนี้มีกลุ่มสหภาพพยาบาลแห่งประเทศไทยลงสมัครรับเลือกตั้งด้วย และได้รับเลือกตั้ง 3 รายคือ นางสาวมัลลิกา ลุนจักร์, นายธีระวุฒิ ประดิษฐ์แท่น และ ดร.กันติมาภรณ์ วิวัฒน์ตระกูล