ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี 2561 รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง นายกสภาการพยาบาล, มยุรี สุขุปัญญารักษ์ อดีตหัวหน้าพยาบาล รพ.พุทธชินราช และ รศ.วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา15.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร ในพิธีพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ ประจำปีพุทธศักราช2561 ซึ่งเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ซึ่งพิจารณาคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ กระทรวงสาธารณสุข โดยกองการพยาบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธย “ศรีสังวาลย์” เป็นชื่อรางวัล เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี รวมถึงเป็นเกียรติยศสูงสุดและเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้รับรางวัล และเพื่อเป็นแบบอย่างแก่พยาบาลรุ่นต่อไปได้เจริญรอยตามสืบไป ซึ่งการตัดสินรางวัลครั้งแรก เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2558 และดำเนินการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

ผู้ที่ได้รับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลย์ประจำปีพุทธศักราช ประจำปี 2561 ได้แก่

1.ประเภทรางวัล สาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบาย

รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นายกสภาการพยาบาล และคณบดี ผู้ก่อตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อดีตรองประธานวุฒิสภา และอดีตรองประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 3 สมัย

ท่านเป็นผู้นำของวิชาชีพการพยาบาลอย่างแท้จริง มีความโดดเด่น และมีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศ และนานาประเทศ ได้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบาย ทั้งด้านการบริการพยาบาล การศึกษาพยาบาล อาทิ ด้านการศึกษาได้ริเริ่มหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ดุษฏีบัณฑิต และพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลทั้งระบบดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนด้านบริการพยาบาล ได้ริเริ่มศึกษากำลังคนสาขาพยาบาล เสนอโครงการผลิตพยาบาลเพิ่ม และเป็นผู้เสนอแนวทางการปฏิรูประบบบริการพยาบาลปฐมภูมิ เพื่อให้มีพยาบาลครอบครัวดูแลสุขภาพประชาชนในพื้นที่ นอกจากนั้น ยังเป็นผู้ผลักดันการพัฒนาศักยภาพบริการพยาบาลเพื่อให้ประชนเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และปลอดภัย

2.ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

นางมยุรี สุขุปัญญารักษ์ อดีตหัวหน้าพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

ผู้ที่มีความโดดเด่นด้านบริหาร บริการ และวิชาการ ทั้งด้านการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤติ การพัฒนารูปแบบการดูแลผู้สูงอายุ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสโลหิต พัฒนาองค์กรพยาบาลสู่ความเป็นเลิศ และเป็นผู้นำการพยาบาลระดับเขต ที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อน การพัฒนาบริการพยาบาล ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 2

3.ประเภทรางวัล สาขาการพยาบาลในชุมชน

รองศาสตราจารย์วิลาวัลย์ เสนารัตน์ อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้มีผลงานโดดเด่น ด้านการพัฒนาระบบปฐมภูมิ และระบบสุขภาพชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการเข้าถึง เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชน ใช้ชุมชนเป็นฐาน อาทิ การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม การขับเคลื่อนวิชาชีพพยาบาล เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ อันเป็นรูปแบบตัวอย่างของการพยาบาลชุมชนเชิงรุก ที่สามารถนำมาขยายผลต่อยอด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ขอบคุณภาพจากสภาการพยาบาล