ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมวิชาการ รางวัลศรีสังวาลย์ เชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัล ปี 2561 เน้นพัฒนางานพยาบาลการดูแลผู้สูงอายุในสังคมดิจิทัล

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ที่โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์ กทม. นายแพทย์ธวัช สุนทราจารย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติพยาบาลผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ และแลกเปลี่ยนแลกเรียนรู้ในการพัฒนางานการพยาบาลดูแลผู้สูงอายุทั้งในโรงพยาบาล/สถาบันและชุมชน โดยมีพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมประชุมกว่า 500 คน

นายแพทย์ธวัช กล่าวว่า ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีประชากรสูงอายุ 60 ปีขึ้นไป 11 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 17 ของประชากรในปี 2562 คาดประมาณว่าอีกไม่เกิน 4 ปีข้างหน้าจะเป็นสังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์ นอกจากนี้ ยังเป็นสังคมดิจิทัล ทำให้กลายเป็นสังคมเดี่ยวมากขึ้น อาจส่งผลต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ ทำให้เกิดความเครียด ตลอดจนเกิดปัญหาทางด้านสุขภาพ เช่น โรคไม่ติดต่อ เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ตามมา กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพพยาบาลเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ มีทักษะในการนำเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีอยู่ในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

“ประเด็นสำคัญของการประชุมวิชาการครั้งนี้ เน้นการดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล เป็นประเด็นที่ทันสมัยและต้องช่วยกันพัฒนา ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น บุคลากรทางสาธารณสุข โดยเฉพาะพยาบาลที่ใช้เวลาอยู่ใกล้ชิดประชาชนมากกว่าวิชาชีพอื่นต้องมีการมีทักษะในการดูแลผู้สูงอายุ เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ผู้สูงอายุอยู่ในสังคมดิจิทัลได้อย่างมีความสุข สุขภาพแข็งแรง” นายแพทย์ธวัชกล่าว

สำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2562 เป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการพยาบาลพัฒนาการดูแลผู้สูงอายุภายใต้ยุคดิจิทัล ประกอบด้วย การบรรยายวิชาการ การอภิปราย การนำเสนอผลงานวิชาการพยาบาล ทั้งนำเสนอด้วยวาจา และนิทรรศการ ที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแสดงความยินดีแก่พยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัล “ศรีสังวาลย์” บุคคลต้นแบบสำหรับพยาบาลที่จะยึดมั่นตามแนวทางที่ดีงามในการพัฒนางานการพยาบาลให้เป็นที่ประจักษ์แก่บุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 3 รางวัล ได้แก่

1.รศ.ดร.ทัศนา บุญทอง สาขาผู้นำทางการระดับนโยบาย

2.อ.มยุรี สุขุปัญญารักษ์ สาขาการพยาบาลในสถานบริการ

3.รศ.วิลาวัณย์ เสนารัตน์ สาขาการพยาบาลในชุมชน

โดยจะได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี