ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข สร้างความปลอดภัยอาหารในโรงพยาบาล ครอบคลุมโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่งภายในปี 2561 ลดการป่วย ลดรายจ่ายจากโรคที่มาจากการปนเปื้อนในอาหาร สร้างรายได้ให้เกษตรกรในพื้นที่ เพิ่มนวัตกรรมทางการเกษตร

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข มอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุขแก่โรงพยาบาลชุมชน 780 แห่งทั่วประเทศ

นพ.เสรี กล่าวว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายให้โรงพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งเป็นโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย ผู้ป่วยและญาติได้รับประทานอาหารที่สะอาด ผักผลไม้ที่ปลอดภัยจากสารเคมี โดยมีการควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพความปลอดภัยของอาหารทุกกระบวนการตามเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่การผลิต วัตถุดิบ การขนส่ง การปรุง รวมทั้งให้จัดพื้นที่จำหน่ายผักและผลไม้ปลอดสารพิษที่ได้มาตรฐานและสินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยในโรงพยาบาล เพื่อให้ลดการป่วยและรายจ่ายด้านสุขภาพจากโรคที่มีผลจากสารปนเปื้อนในอาหาร และสนับสนุนเกษตรกรด้านเศรษฐกิจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย

ในปีงบประมาณ 2560 ดำเนินการแล้วในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง รวม 116 โรงพยาบาล ในปี 2561 จะขยายไปสู่โรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศให้ครบทั้ง 780 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย์ พร้อมนำผลการดำเนินงานของ รพศ./รพท. มาใช้ในการปรับปรุงพัฒนาโครงการโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยให้มีมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ด้าน นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การดำเนินงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลชุมชน ใช้ 3 กลยุทธ์ คือ 1.การสื่อสารนโยบาย สร้างความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชน 2.สร้างสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น ให้โรงพยาบาลจัดเมนูรายการอาหารที่ใช้วัตถุดิบในพื้นที่ เพิ่มรายได้เกษตรกร การจัดเมนูรายการอาหารและวัตถุดิบล่วงหน้าอย่างน้อย 2 เดือน และ 3.การควบคุมมาตรฐาน โดยการตรวจสอบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในโรงพยาบาลต้นแบบ 5 โรงพยาบาล ได้แก่ รพ.นครปฐม, รพ.อำนาจเจริญ, รพ.แพร่, รพ.ตรัง และ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ พบว่าผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงและโรคอาหารเป็นพิษในพื้นที่ลดลง เช่นเขตสุขภาพที่ 5 สามารถลดอัตราการเกิดโรคอุจจาระร่วงจาก 1,822 เหลือเพียง 1,291 ต่อแสนประชากร, โรคอาหารเป็นพิษจาก 125.65 เหลือ 96.17 ต่อแสนประชากร ทำให้ประชาชนลดรายจ่ายจากโรคที่เกิดจากสารเคมีปนเปื้อนในอาหาร รวมทั้งเกิดนวัตกรรมเมนูอาหารสุขภาพมากมาย ลดหวานมันเค็ม เช่นที่โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ใช้ใบหญ้าหวานทดแทนน้ำตาล ซึ่งให้สรรพคุณความหวานกว่าน้ำตาล 10 – 15 เท่า เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิต

สูง โรคอ้วนและโรคหัวใจ