ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางออกหนังสือ 2 ฉบับ ปรับเบิกจ่ายตรงยามะเร็งกำหนดให้ยาที่ยังไม่ได้อยู่ในระบบ OCPA หรือระบบลงทะเบียนก่อนใช้ที่ปัจจุบันมีอยู่ 9 รายการ ไม่สามารถใช้สิทธิ์เบิกจ่ายตรงได้ ผู้ป่วยสิทธิข้าราชการต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจึงนำใบเสร็จไปเบิกต้นสังกัด เริ่ม 14 ก.พ.นี้ ด้าน เพจหมอมะเร็งชี้กระทบข้าราชการระดับล่างที่ต้องจ่ายค่ายาต่อเดือนเหยียบแสนบาท

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 กรมบัญชีกลางโดยนางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลางออกหนังสือ 2 ฉบับ คือ ที่ กค 0416.2/ว33 และ ที่ กค 0416.2/ว34 (ดู ที่นี่) ถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับหลักเกณฑ์เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยเป็นการปรับปรุงโครงการเบิกจ่ายตรงสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 9 รายการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 17 โปรโตคอล (ปรับปรุงจากเดิมที่มี 6 รายการยา) ซึ่งกรมบัญชีกลางกำหนดให้ผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาข้าราชการและบุคคลในครอบครัวซึ่งป่วยด้วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่แพทย์ผู้ทำการรักษามีแผนการรักษาด้วยยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง 9 รายการยาดังกล่าว ดำเนินการลงทะเบียน ณ สถานพยาบาลเพื่อเข้าโครงการเบิกจ่ายตรง เรียกว่า ระบบ OCPA (ระบบลงทะเบียนก่อนใช้ที่กรมบัญชีกลางให้สถานพยาบาลลงทะเบียนแพทย์และผู้ป่วย และส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลเพื่อเบิกจ่ายตรงกับกรมบัญชีกลางตามเงื่อนไขการเบิกค่ายาที่กระทรวงการคลังกำหนด โดยระบุว่าเพื่อลดภาระการทดรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วย)

และผู้มีสิทธิไม่สามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ายา 9 รายการดังกล่าว ทุกรูปแบบ ขนาด และความแรงมายื่นเบิกเงินกับส่วนราชการต้นสังกัดได้ ซึ่งในกรณีนี้กรมบัญชีกลางได้ทำหนังสือแจ้งผู้อำนวยการสถานพยาบาลของทางราชการทุกแห่งว่า ให้สถานพยาบาลออกใบเสร็จรรับเงินค่ายาในระบบ OCPA จำนวน 9 รายการยาดังกล่าวให้ระบุเป็น “ค่ายาที่เบิกไม่ได้” เพื่อมิให้ผู้มีสิทธินำไปยื่นขอเบิกเงินจากส่วนราชการต้นสังกัด

สำหรับยารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เช่น กลุ่มยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้า กลุ่มยาชีววัตถุ เป็นต้น) ที่อยู่นอกระบบ OCPA นั้น กรมบัญชีกลางจะมีการพิจารณาปรับเข้าระบบ OCPA หรือกำหนดกรอบรายการยาพร้อมทั้งเงื่อนไข/ข้อบ่งชี้ในการเบิกจ่ายค่ายากลุ่มดังกล่าว ซึ่งหากดำเนินการแล้วเสร็จจะประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขณะที่การเบิกจ่ายค่ายารักษาโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาในส่วนของรายการยารักษาโรคที่ไม่ให้เบิกในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก/ไม่ให้เบิกแยกต่างหากจาก DRGs นั้น กรมบัญชีกลางให้สถานพยาบาลดำเนินการดังนี้

1.กรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก ให้สถานพยาบาลออกใบเสร็จรับเงินค่ายาพร้อมทั้งหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เพื่อให้ผู้มีสิทธินำไปยื่นเบิกกับส่วนราชการต้นสังกัด โดยมิให้ส่งเบิกเงินค่ายาดังกล่าวในระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

2.กรณีการรักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน ให้เบิกจ่ายตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs) โดยมิให้เบิกค่ายาดังกล่าวแยกต่างห่างจาก DRGs

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้สำหรับการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป

จากกรณีดังกล่าว Facebook/Oncodog ระบุว่า จะทำให้ยาราคาแพงจำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในระบบ OCPA และเป็นยานอกบัญชี จะไม่สามารถเบิกจ่ายตรงได้อีกต่อไป ผู้มีสิทธิต้องสำรองจ่ายแล้วเบิกคืนจากต้นสังกัดเท่านั้นตามประกาศนี้

“ความสำคัญคือ ค่ายาต่อเดือนเกือบแสนหรือเกินแสน ข้าราชการชั้นผู้น้อยหรือแม้แต่ตัวหมอเองยังไม่มีปัญญาหมุนเงินไปเบิกเลย ไปหาหมอรอบหน้าอย่าลืมเตรียมกู้เงินไปนะครับ เอาไว้หมุน ปล.สิทธิ์อื่นๆ ไม่กระทบนะครับ เพราะยาเหล่านี้ใช้ไม่ได้อยู่แล้ว ยาที่อาจจะกระทบได้แก่ Zytiga (Abiraterone) สำหรับมะเร็งต่อมลูกหมาก Nexavar (Sorafenib) สำหรับมะเร็งตับเป็นต้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กรมบัญชีกลางแจงเหตุปรับเกณฑ์ยามะเร็งนอกบัญชีไม่ให้เบิกจ่ายตรง