ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมบัญชีกลางการแจงเหตุปรับหลักเกณฑ์สิทธิข้าราชการไม่สามารถใช้เบิกจ่ายตรงยามะเร็งที่อยู่นอกเหนือยา 9 รายการที่อยู่ในระบบขออนุมัติก่อนเบิก (OCPA) ได้ โดยให้สำรองจ่ายไปก่อนแล้วไปเบิกกับต้นสังกัด เนื่องจากทางมะเร็งวิทยาสมาคมฯ และสมาคมโลหิตวิทยาฯ เห็นว่าเป็นรายการยากลุ่มทางเลือกที่มีรายการยาอื่นหรือแนวทางการรักษาอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าที่นำมาใช้ทดแทนได้

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ

นางสาวสุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้ปรับปรุงสิทธิการเบิกจ่ายค่ายารักษามะเร็งที่มีค่าใช้จ่ายสูง โดยดำเนินการร่วมกับมะเร็งวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทยและสมาคมโลหิตวิทยาแห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้มีสิทธิสามารถเข้าถึงยาจำเป็นที่มีการพัฒนาตามวิวัฒนาการทางการแพทย์ได้มากขึ้น โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้ป่วยอย่างแท้จริง ประกอบกับยากลุ่มดังกล่าวมีความเหมาะสมสำหรับการรักษาเฉพาะบางโรค/บางกรณี และเป็นยาอันตรายซึ่งอาจทำให้ผู้ป่วยได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการใช้ยาหรืออาจเป็นอันตรายต่อชีวิต

อธิบดีกรมบัญชีกลาง กล่าวต่อว่า การปรับปรุงในครั้งนี้ ได้ขยายสิทธิประโยชน์กลุ่มยาที่ต้องขออนุมัติก่อนเบิก (OCPA) โดยเพิ่มรายการยาจากเดิม 6 รายการ เป็น 9 รายการ พร้อมทั้งปรับเงื่อนไขให้สามารถเบิกจ่ายได้มากขึ้น จาก 7 กลุ่มโรค เป็น 17 กลุ่มโรค เช่น ยารักษามะเร็งเต้านม (ชื่อ Trastuzumab) เดิมให้เบิกได้เฉพาะระยะแพร่กระจาย ก็จะขยายให้เบิกได้ทั้งระยะแพร่กระจายและระยะเริ่มต้น หรือ ยารักษามะเร็งปอด (ชื่อ Gefitinib) เดิมให้เบิกได้เฉพาะการรักษาเป็นขนานที่ 3 (third line therapy) จะปรับให้เบิกได้ตั้งแต่การรักษาเป็นขนานแรก (first line therapy) เป็นต้น ทั้งนี้ จะขยายสิทธิให้ครอบคลุมยาที่มีจำเป็นเพิ่มเติมต่อไปเป็นระยะๆ เพื่อให้ผู้ป่วยได้เข้าถึงยาเพื่อการรักษาได้มากขึ้น

อนึ่ง ในการจัดระบบการเบิกค่ายานอก OCPA เป็นนโยบายของรัฐที่ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยให้เบิกตามเงื่อนไขของบัญชียาหลักแห่งชาติ หรือหากมีความจำเป็นต้องใช้ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจะต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่ขึ้นทะเบียนกับ อย. พร้อมระบุเหตุผลการใช้ยาในระบบเบิกจ่ายตรง ยกเว้นยาบางรายการที่กำหนดให้เป็นรายการยากลุ่มทางเลือก กรณีดังกล่าวผู้มีสิทธิต้องทดรองจ่ายเงินค่ายาไปก่อน แล้วนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกกับต้นสังกัด เนื่องจากทางมะเร็งวิทยาสมาคมฯ และสมาคมโลหิตวิทยาฯ เห็นว่ารายการยากลุ่มทางเลือกมีรายการยาอื่นหรือแนวทางการรักษาอื่นที่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าที่นำมาใช้ทดแทนได้

นางสาวสุทธิรัตน์ กล่าวว่า หากผู้มีสิทธิได้รับผลกระทบที่ทำให้ไม่สามารถเบิกค่ายาได้ เนื่องจากแพทย์มีความประสงค์จะใช้ยานอกเหนือตามรายการ/ข้อบ่งชี้ ที่กำหนด ผู้มีสิทธิสามารถขอทำความตกลงกับกรมบัญชีกลาง ผ่านส่วนราชการต้นสังกัดระดับกรมเพื่อขออนุมัติเบิกค่ายาเป็นรายกรณีได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ผู้ป่วยมะเร็งสิทธิ ขรก. 14 ก.พ.นี้ต้องสำรองเงินจ่ายค่ายานอกบัญชีก่อน ใช้เบิกจ่ายตรงไม่ได้